Stockholms stad har inbjudit Stockholms universitet att yttra sig om samrådsförslaget till översiktsplan för Stockholm, med bilagor om riksintressen respektive hållbarhetsbedömning. Universitetet har följande att anföra.

Stockholms universitet anser att översiktsplanen är väl underbyggd och väl adresserar de behov och utmaningar staden står inför. Av största vikt är enligt universitetet ett ökat bostadsbyggande, och då i synnerhet byggande av mindre bostäder med för unga människor, inklusive studenter, överkomliga hyresnivåer. Universitetet välkomnar därför planerna på effektiviserat byggande med lägre kostnader av så kallade Stockholmshus och Snabba hus, samt möjligheterna att förtäta med studentbostäder i Kräftriket och vid Bergiusvägen.

Stockholms universitet menar att Vetenskapsstaden, med Albano som nod mellan Hagastaden, Karolinska institutet, Frescatiområdet och Kungliga tekniska högskolan, har en potential att vara ett ledande utbildnings-, forsknings- och innovationscentrum för Sverige och norra Europa, och föreslår att detta område i översiktsplanen betraktas som ett sammanhållet stadsutvecklingsområde alternativt att strategiskt viktiga samband ritas in mellan delområdena. Det är angeläget att Vetenskapsstaden förtätas och kompletteras med student- och forskarbostäder samt att goda kommunikationer byggs ut mellan dess delar. Det är också viktigt att Vetenskapsstaden tillförsäkras kapacitetsstarka kollektivtrafikförbindelser med stadens och regionens övriga delar.