Stockholms universitet har av Regeringskansliet (Kulturdepartementet) anmodats att inkomma med yttrande över betänkandet Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87). Universitetet har följande att anföra.

Stockholms universitet menar att utredningens förslag avseende Diskrimineringsombudsmannens (DO) rättsliga möjligheter och mandat inte bidrar till att tydliggöra uppdraget och rollen på det sätt som hade behövts för att DO ska kunna bidra till ett förstärkt arbete för lika rättigheter och möjligheter. Utredningen har inte belyst möjligheten för DO att driva andra diskrimineringsfall än enbart dem som kan sägas omfattas av diskrimineringslagen, såsom diskrimineringsförbuden i grundlagen och Europakonventionen.  
Universitetet avstyrker förslaget om inrättande av en diskrimineringsnämnd. Förslagets utformning, med ett domstolsliknande organ som prövar diskrimineringstvister med Allmänna reklamationsnämnden som förebild, är enligt universitetet olämpligt såväl juridiskt som organisatoriskt. I stället borde utredningen ha baserat förslaget på exempelvis den kanadensiska nämnden mot diskriminering, Canadian Human Rights Tribunal, som har påskyndat en utveckling av rättspraxis inom området bland annat genom det s.k. Court Challenges Program.  

Det är enligt Stockholms universitet positivt att verksamheter som förebygger och motverkar diskriminering på lokal och regional nivå (s.k. antidiskrimineringsbyråer m.fl.) föreslås få utökade medel, men den föreslagna regleringen medför samtidigt en onödig styrning av verksamheten utan att mandatet förstärks.  

Stockholms universitet tillstyrker utredningens förslag om utökat ansvar för länsstyrelserna att arbeta för att förebygga och motverka diskriminering enligt diskrimineringslagen.
Universitetet är positivt till att skollagens bevisbördsregel setts över, och tillstyrker förslaget om upphävande av barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling. Angående förslag om förflyttning av ansvaret för tillsyn av arbetet med åtgärder mot diskriminering i skollagsreglerad verksamhet anser universitetet att tillsynen inte bör flyttas från DO till Skolinspektionen; i stället bör de båda myndigheterna fortsätta och fördjupa sitt samarbete. Den överenskommelse om samverkan som finns mellan DO och Skolinspektionen bör fortsätta gälla i avvaktan på den pågående utredningen av organiseringen av skolmyndigheterna.