Stockholms universitet har av Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) anmodats att inkomma med yttrande över betänkandet En rymdstrategi för nytta och tillväxt (SOU 2015:75). Genom sina starka forskargrupper inom rymdforskning, främst inom meteorologi och astronomi, har universitetet ett stort intresse av att den svenska rymdverksamheten fungerar optimalt och att dess fulla potential utnyttjas. Om det aktuella betänkandet har universitetet följande att anföra.

Sverige har saknat en nationell rymdstrategi formulerad på regeringsnivå. Stockholms universitet välkomnar att utredningen föreslår en sådan strategi och uttrycker sitt stöd för den formulerade strategin. Rymdutredningen har på ett förtjänstfullt sätt identifierat och analyserat bristerna i hur den svenska rymdverksamheten är organiserad. De föreslagna åtgärderna - bättre helhetssyn, fokus på internationella samarbeten och bättre samverkan mellan finansiärer - är högst relevanta och bör enligt Stockholms universitets bedömning råda bot på de nuvarande bristerna.

Stockholms universitet tillstyrker att Rymdstyrelsen fr rollen som expertmyndighet med uppdrag att samordna den svenska rymdverksamheten, samt att myndighetens för det utvidgade uppdraget nödvändiga personalförstärkningar finansieras genom att medel överförs från verksamhetsanslag till förvaltningsanslag.

Detta beslut är fattat av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av prorektor, professor Hans Adolfsson, och förvaltningschefen, universitetsdirektör Joakim Malmström. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Anna Riddarström, Avdelningen för planering och ledningsstöd (protokollförare).