Stockholms universitet har av Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) anmodats att yttra sig över betänkandet Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö (SOU 2017:28). Universitetet har följande att anföra.  

Utredningens förslag är att ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö antingen placeras som en särskild inrättning med egen instruktion vid Stockholms universitet, eller att en ny myndighet inrättas för verksamheten. Stockholms universitet vill framhålla vikten av att centret, oavsett placering, får bästa möjliga förutsättningar för samverkan med och anknytning till relevanta forskningsmiljöer inom arbetsmiljöområdet. I övrigt avstår universitetet från att ta ställning i frågan om centrets placering.