Stockholms universitet har av Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) anmodats att inkomma med yttrande över betänkandet Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi (SOU 2017:22).

En viktig slutsats i utredningen är att det är ”centralt att farliga ämnen inte kommer in i kretsloppen”. För att en cirkulär ekonomi ska fungera i praktiken, vara långsiktigt hållbar och kunna säkerställa skyddet för t.ex. barn mot exponering av farliga kemikalier, är det grundläggande att den centrala kemikaliekontrollen fungerar. Här är implementeringen av Reach-förordningen särskilt viktig, men även andra regler om kemikalier i varor såsom leksaker.  

Det är därmed centralt att EU-lagstiftningen för kemikalier utvecklas så att den för det första säkerställer identifiering av alla särskilt farliga ämnen och för det andra har tydliga processer som tillser att användningen av de allra farligaste kemikalierna fasas ut. Det gäller även ämnen med hormonstörande egenskaper där viktiga delar i regelverket ännu saknas.  
Utredningen påpekar att det föreslagna nationella centret för ökad substitution av farliga ämnen kan få en central roll i arbetet mot en cirkulär ekonomi. Med detta i åtanke bör det säkerställas att detta centrum, om och när det bildas, får tillräckligt med resurser för att också kunna hantera denna komplexa fråga.