Stockholms universitet är mycket positivt till grundtanken bakom utredningens förslag om inrättande av en nationell meriteringsanställning med rätt att prövas för befordran. Förslaget kan komma att lösa ett av de stora problemen i det svenska universitetssystemet - avsaknaden av ett nationellt karriärsystem som är så attraktivt att lärosätena kan rekrytera riktigt starkt från en internationell forskarmarknad och som erbjuder tydlighet och trygghet för forskarna. Emelle1tid anser Stockholms universitet att förslaget måste justeras på ett par viktiga punkter för att målet ska kunna uppnås. I annat fall är risken stor att lärosätena inte kommer att använda meriteringsanställningen som en huvudväg för att rekrytera och att refonnens syfte därmed undergrävs. Utredningens perspektiv på, och underlag för förslag för, karriärvägar, rekrytering och doktoranders villkor är alltför nationellt för den internationella verksamhet som forskningen är och utbildningen är på väg att bli.

Stockholms universitet

  • Konstaterar att avskaffandet av utbildningsbidrag och begränsningen av stipendier för forskarutbildningen leder till att doktorander i Sverige blir exceptionellt dyra internationellt sett, vjlket leder till färre doktorander.
  • Förordar en större flexibilitet gällande undantag från huvudregeln avseende stipendiefinansiering, under förutsättning att stipendiefinansiering ger löne- och försäkringsvillkor jämförbara med en doktorandtjänst.
  • Tillstyrker en nationell meriteringsanställning, omfattande fyra-sex år, med rätt att prövas för befordran till lektor.
  • Avvisar förslaget om att korta tiden, från sju till fem år, efter disputation då en meriteringsanställning kan sökas.
  • Föreslår att avslag på ansökan om befordran till lektor inte ska kunna överklagas.
  • Avvisar förslaget om ett nationellt mål för meriteringsanställningar.
  • Föreslår en kompletterande utredning om postdoktorsanställningar.
  • Instämmer i utredningens slutsats att öppna, breda utlysningar av anställningar leder till stor mobilitet och internationalisering, samt även främjar jämställdhet.

(För att läsa yttrandet i sin helhet, var god se bifogad fil)