Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) har anmodat Stockholms universitet att inkomma med synpunkter på delbetänkandet från utredningen om en bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner Utbildning, undervisning och ledning – reformvård för en bättre skola (SOU 2017:51). Universitetet har följande att anföra. 

Övergripande ändringar i behörighetsordningen

Generellt anser Stockholms universitet att kravet på behörighetsgivande utbildning för att bedriva undervisning ska gälla. Universitetet instämmer emellertid i utredarens bedömning att i de fall bristsituationer omöjliggör en tillämpning av detta krav behöver åtgärder vidtas som ger förbättrade möjligheter att steg för steg stärka en obehörig lärares kompetens. I enlighet därmed tillstyrker universitetet betänkandets förslag avseende övergripande ändringar i behörighetsordningen.

Speciallärare och specialpedagoger

Stockholms universitet konstaterar att utredningen generellt sett uppmärksammat den komplexitet som föreligger kring behörighetsreglerna för specialpedagoger och speciallärare och de konsekvenser detta medfört i den konkreta skolverksamheten. Särskilt positivt är att specialpedagogernas behörighet nu ges möjlighet att jämställas med speciallärarnas. Universitetet tillstyrker därför utredarens förslag att examensordningen ses över i relation till de två examina.

Universitetet tillstyrker också förslagen att ämneslärare som också har speciallärarexamen med inriktning mot utvecklingsstörning ska vara behöriga att undervisa i grundsärskolans årskurs 7–9 och i gymnasiesärskolan, att lärare med ämneskunskap i ett eller flera samhällsorienterande ämnen ska vara behöriga att undervisa i detta eller dessa ämnen i gymnasiesärskolan även om de saknar behörighet i samhällsorienterande ämnen i grundsärskolan samt att om avskaffande av bestämmelser om kompletterande behörighet i enstaka naturorienterande eller samhällsorienterande ämne för grundsärskolan. 

Stockholms universitet delar utredarens uppfattning att utvidgad undervisningsbehörighet för lärare som kompletterat sin utbildning även borde ge utvidgad behörighet att bedriva särskilt stöd och tillstyrker därför förslaget om ändrad reglering kring särskilt stöd.  
Däremot stöder universitetet inte förslaget om utökad möjlighet till behörighet grundat på erfarenhet i grundsärskolan, specialskolan, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna. Reformeringen av grundsärskolan, gymnasiesärskolan och specialskolan kräver högre utbildningsnivå (speciallärarexamen) och mångårig yrkeserfarenhet kan inte utan vidare jämställas med behörighetsgivande högre utbildning. Skolans huvudmän och Skolverket bör emellertid verka för goda möjligheter för lärare som arbetar i särskolan och specialskolan att studera till speciallärare. 

Legitimation och behörigheter för fritidspedagoger eller motsvarande

Stockholms universitet tillstyrker förslagen om avskaffande av särregleringar för fritidspedagoger. Det är rimligt att all lärarpersonal med ansvar för undervisning, inklusive i fritidshemmet, är behörig och legitimerad. Universitetet förutsätter att fritidspedagoger och motsvarande personalkategorier ges goda möjligheter till kompetensutveckling.

Frågan om undantaget från legitimation och behörighet för lärare i yrkesämnen

Stockholms universitet stöder utredningens förslag att yrkeslärare ska omfattas av kravet på lärarlegitimation från den 1 juli 2022. Eftersom denna grupp ofta har att hantera elevgrupper med behov av särskilt stöd behöver det säkerställas att även yrkeslärare har en lärarexamen. Enbart arbetslivserfarenhet från det aktuella yrkesområdet är ingen garant för en god kvalitet på det pedagogiska arbetet. Införandet av ett legitimationskrav skulle också öka incitamenten för skolor med obehöriga yrkeslärare att säkerställa att dessa genomgår yrkeslärarprogrammet.

Eftersom det råder brist på yrkeslärare stöder universitetet också utredningens förslag om att skolor även efter den 1 juli 2022 ska kunna anställa lärare som saknar behörighet under högst ett år i taget. Denna möjlighet bör dock vara tidsbegränsad för att öka incitamenten för skolorna att säkerställa att obehöriga lärare genomgår en pedagogisk utbildning.
Stockholms universitet stöder utredningens förslag att även yrkeslärare ska kunna få behörighet att undervisa i andra ämnen för vilka lärarens kompetens är relevant. Många yrkeslärare har en tidigare högskoleexamen som skulle kunna ligga som grund för behörighet även i andra ämnen. Universitetet utgår från att denna bedömning av ytterligare behörighet görs av Skolverket i samband med att yrkeslärare ansöker om sin lärarlegitimation.

Introduktionsperiod för ökad kvalitet i undervisningen och en bra start i yrkeslivet

Stockholms universitet tillstyrker förslaget om justering av skollagen för att tydliggöra att introduktionsperioden för lärare eller förskollärare med behörighetsgivande examen ska genomföras vid den första anställningen, samt att introduktionsperioden ska genomföras inom undervisning som i huvudsak svarar mot behörigheten.