Stockholms universitet har fått remissen över Ekonomistyrningsverkets rapport Uppdrag au se över vissa frågor om hyresavtal - bindningstiden i hyresavtal avseende lokaler for universitet och högskolor för yttrande, Universitetet har följande att anföra.

Stockholms universitet välkomnar flera av förslagen i rapporten. Det gäller framförallt huvudförslaget att universitet och högskolor ska kunna ges ett utökat mandat att teckna hyresavtal utan regeringens medgivande med bindningstid upp till 15 alternativt 20 år.
Stockholms universitet motsätter sig däremot de restriktioner i förslaget där endast ett begränsat antal universitet och högskolor skulle omfattas. Det finns i rapporten inte några hållbara argument för en sådan begränsning. De olika kategoriseringar av lärosätena som görs i rapporten är godtyckliga och kan inte anses vara väsentliga eller avgörande för behovet av att teckna längre hyresavtal. Argumentet att vilken gräns som väljs beror på om man vill minska antalet ärenden till regeringen är överhuvudtaget inte relevant. Stockholms universitet efterlyser en diskussion och argumentation kring hur olika hyresnivåer i olika regioner påverkar ett lärosätes andel lokalkostnader av de totala kostnaderna som en möjlig indikator på behovet av att teckna längre hyresavtal så att de ekonomiska förutsättningarna inte blir för stora mellan olika lärosäten i landet givet att det med nuvarande resursfördelningsmodell inte förekommer skillnader i förutsättningar kopplade till lärosätenas intäktssida.

Förslaget om att den utökade rätten att teckna hyresavtal med längre bindningstider än tio år endast bör avse lokaler som används i utbildningen menar Stockholms universitet vore mycket olyckligt om det genomfördes. Att rätten endast skulle gälla lokaler avsedda för utbildning går inte att finna några relevanta och goda argument för i rapporten. Tvärtom är det just för lokaler med laboratorier där visserligen viss utbildning men framförallt forskning bedrivs och där hyreskostnaderna ofta är höga som det skulle gagna lärosätena som mest att få möjlighet till längre hyreskontrakt Dessutom innebär sannolikt laboratorielokaler ett litet risktagande för staten då lärosätena själva genom att laboratorierna är specialbyggda har ett långsiktigt intresse och åtagande i de verksamheterna och det skulle vara mycket kostsamt att flytta sådan verksamhet. Stockholms universitet menar att mandatet ska gälla lokaler avsedda för utbildning och forskning. Då undviks dessutom problematiken med att exakt definiera och kontrollera de olika lokaltyperna vilket sannolikt kan bli mycket komplext. Däremot stödjer universitetet förslaget att idrottshallar, restauranger m.m. inte bör omfattas.

Förslagen som innebär restriktioner i andelen lokaler med en viss bindningstid framstår som rimliga liksom att optioner att förvärva fastigheter eller bolag även fortsättningsvis bör kräva regeringens godkännande.

Detta beslut är fattat av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av prorektor, professor Clas Hättestrand, förvaltningschefen, universitetsdirektör Joakim Malmström, och biträdande förvaltningschef Susanne Thedeen. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Henrik Lindell, Avdelningen för planering och ledningsstöd (protokollförare).