Yttrande över En ren jord åt alla – en europeisk strategisk långsiktig
vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral
ekonomi

Stockholms universitet har av Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) anmodats att inkomma med synpunkter på meddelandet från EU-kommissionen En ren jord åt alla – en europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi med bakomliggande analyser. På grund av den korta remisstiden har universitetets yttrande behövt begränsas till några kortfattade övergripande synpunkter, vilka redovisas i det följande.

I den fördjupade analysen1 har åtta scenarier modellerats där ambitionsnivån avseende utsläpp av växthusgaser år 2050 varierar mellan reduktion på 80 % för de mer moderata och nollutsläpp för de mer radikala. Enligt FN:s klimatpanel IPCC måste de globala utsläppen nå netto noll runt år 2050, men senast år 2044 om 1,5 °C inte ska överstigas någon gång under århundradet. EU-kommissionen föreslår följaktligen netto noll utsläpp till 2050, vilket Stockholms universitet stöder.  

De två scenarier som då blir aktuella är de som redovisas som det sjunde respektive åttonde scenariot i analysen (ss.7f. i meddelandet). Det sjunde scenariot (1.5TECH) omfattar alla energibärare med nollutsläpp samt energieffektivitet och grundar sig på teknik med negativa utsläpp i form av bioenergi i kombination med avskiljning och lagring av koldioxid (Carbon Capture Storage, CCS) för att kompensera återstående utsläpp. Det åttonde scenariot (1.5LIFE) bygger på det sjunde men beaktar även effekten av en långt gången cirkulär ekonomi och den positiva potential som kan finnas i mindre koldioxidintensiva konsumtionsval. Det undersöker också hur man kan öka koldioxidsänkan inom markanvändning för att se hur mycket detta minskar behovet av negativa utsläpp. 

I valet mellan dessa menar Stockholms universitet att det är angeläget att erinra om att 1.5LIFE inkluderar de nödvändiga stora livsstilsförändringar som IPCC själva lyfter fram. Vidare bygger 1.5TECH på att kolinlagring (CCS) kan genomföras i stor skala i kombination med ökad satsning på bioenergi. I dagsläget är emellertid inte tekniken för detta fullt utvecklad och IPCC pekar på stora miljömässiga och sociala risker med tekniken.   

Universitetet menar att den fördjupade analysen tar upp marina frågor i alltför begränsad omfattning. Inget av scenarierna inkluderar ökat utnyttjande av marina resurser i form av akvakultur, t.ex. för bioenergi, vilket skulle kunna påverka resultaten.  

Detta beslut är fattat av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av biträdande förvaltningschef Åsa Borin. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Anna Riddarström, Ledningssekretariatet
(protokollförare).