Stockholms universitet har inbjudits av Skolverket att inkomma med yttrande över förslag gällande stadieindelad timplan för grundsärskolan, specialskolan respektive sameskolan, föreskrifter om grundsärskolans kursplaner samt kunskapskrav i årskurs 3 i grundsärskolan
(Skolverkets dnr 2017:782).

Universitetet avstår från att lämna synpunkter.