Stockholms universitet har av Boverket inbjudits att inkomma med synpunkter på förslag till ändring i Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd med tillhörande konsekvensutredning.   
Stockholms universitet avstår från att lämna synpunkter på förslaget.