Stockholms universitet har av Boverket inbjudits att inkomma med synpunkter på förslag till ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader med tillhörande konsekvensutredning.   
Stockholms universitet avstår från att lämna synpunkter på förslaget.