Yttrande över förslag till Europaparlamentets och rådets förordning
om ändring av direktiv 2003/87/EG för att förlänga nuvarande
begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förbereda för
genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med
2021

Stockholms universitet har av Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) anmodats att inkomma med yttrande över förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiv 2003/87/EG för att förlänga nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förbereda för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021. Universitetet begränsar sina synpunkter till frågan om när en utvidgning av utsläppshandelssystemet för luftfart bör ske, så att även flygningar mellan EES och tredje land inkluderas. Universitetet avstår från att kommentera den exakta utformningen av förordningstexten.

Stockholms universitet är inte övertygat av de av EU-kommissionen angivna skälen till att bibehålla den reducerade räckvidden av EU:s utsläppshandelssystem för flyg så att systemet även i fortsättningen begränsas till flygningar mellan flygplatser inom EES. Enligt EU-kommissionen är anledningen till att fortsätta med en begränsad tillämpning strategisk inför de globala förhandlingarna inom Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO); det skulle ”ytterligare uppmuntra internationella diskussioner” för en global marknadsbaserad åtgärd för internationell luftfart. Universitetet anser att EU-kommissionen bättre och mer utförligt borde ha motiverat varför en reducerad räckvidd bättre skulle uppmuntra till internationella diskussioner än en utvidgning till fullskalig tillämpning, som skulle innebära att även flygningar mellan flygplatser i EES och flygplatser i tredje land redan från och med 2017 omfattas av utsläppshandelssystemet.

Universitetet kan godta den föreslagna förlängningen av den reducerade tillämpningen, men anser att det då också bör anges i förordningen att den begränsade tillämpningen enbart gäller till och med 2020. I ändringen bör det därför framgå att om inte någon ändring sker av förordningen dessförinnan, med anledning av förhandlingarna inom ICAO, kommer förordningens tillämpning att utvidgas från och med 2021 till att även omfatta flygningar mellan EES och tredje land.
 
I det befintliga förslaget uppdras åt Kommissionen att rapportera om genomförandet av ICAO:s globala marknadsbaserade åtgärd. Kommissionen bör dessutom ges i uppdrag att till 2021 förbereda för en utvidgning av förordningen, oavsett utgången av ICAO:s förhandlingar. Därmed skulle en signal ges om att EU avser att genomföra en utvidgning oavsett förhandlingarna, men att formerna och omfattningen av utvidgningen kan påverkas av resultat i ICAO. På så sätt skulle ett önskat incitament och tryck på övriga stater i den globala förhandlingen inom ICAO kunna erhållas.

Detta beslut är i rektors ställe fattat av prorektor, professor Clas Hättestrand, i närvaro av förvaltningschefen, universitetsdirektör Joakim Malmström. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Monireh Shirani, Avdelningen för planering och ledningsstöd (protokollförare).