Stockholms universitet har ombetts lämna synpunkter på Förslag till föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen.

Stockholms universitet ställer sig positivt till att UHR och Skolverket enats om gemensamma principer för hur föreskrifter ska utformas. Angående kunskapskriterierna för de föreslagna nya ämnena har universitet inga synpunkter. Stockholms universitet har inte heller några synpunkter på de ändrade kunskapskriterierna eller de redaktionella ändringar som föreslås.

Stockholms universitet bedömer att den konsekvensanalys UHR genomfört är rimlig.