Yttrande över förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har inbjudit Stockholms universitet att lämna synpunkter på förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service. Universitetet har följande att anföra.  

Stockholms universitet ställer sig i huvudsak positivt till förslaget. De definitioner och rekommendationer som DIGG föreslår är ändamålsenliga och ligger på en lämplig detaljnivå. Emellertid skulle universitetet önska förtydliganden i några punkter.  

En oklarhet som kan uppstå är när en webbsida ”står under en aktörs kontroll” enligt 3 § i förslaget till föreskrifter. Frågan kan uppstå om det är utformningen, plattformen eller den bakomliggande mjukvarulösningen som avses, samt om bestämmelsen ger en offentlig aktör möjligheter att undvika kraven.

6 § föreskriver allmänna mål med digital offentlig service. Med tanke på att målen inte är förankrade i den svenska lagstiftningen men ändå framgår av direktivet kan man ifrågasätta betydelsen av bestämmelsen.

Första punkten i 9 § kan anses ha viss retroaktiv effekt. Trots att lagen var i kraft den 23 september 2018 hade föreskrifterna ännu inte promulgerats vid den tidpunkten.

I remisspromemorian (avsnitt 3.5, ss. 16f.) listas vad en tillgänglighetsredogörelse ska innehålla och att DIGG avser att tillhandahålla en mall för en sådan redogörelse. Det finns däremot inte angivet när en sådan mall ska finnas tillgänglig för berörda myndigheter. Då kraven på webbplatser börjar gälla från och med 23 september 2019 är det viktigt att en mall finns tillgänglig i god tid före denna tidpunkt.

Vidare ska det enligt promemorian (avsnitt 3.5.1, s. 18) finnas en beskrivning av och en länk till en funktion som gör det möjligt för en enskild person att meddela den berörda aktören att dess digitala service inte uppfyller kraven på tillgänglighet, eller framställa en begäran om tillgängliggörande av digital service som undantagits. Det saknas dock rekommendationer omhur en sådan funktion bör vara organiserad och huruvida förslag till ett enhetligt systemstöd för detta kommer att finnas.  

Detta beslut är i rektors ställe fattat av prorektor, professor Clas Hättestrand, i närvaro av biträdande förvaltningschef Åsa Borin. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Henrik Lindell, Ledningssekretariatet
(protokollförare).