Yttrande över förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen

Stockholms universitet har av Stockholms läns landsting inbjudits att inkomma med synpunkter på förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen. Universitetet har följande att anföra.  

I förslaget till godsstrategi för Stockholmsregionen anges att målet för Stockholm är att regionen ska utgöra en tillväxtregion med en hållbar miljö. Befolkningen i Stockholmsregionen kommer att växa med ett ökat godstransportarbete som följd. Stockholms universitet ser därför en utmaning i att förena målet om en tillväxtregion med målet om en hållbar miljö. En ekonomisk tillväxt och befolkningsökning kan förväntas generera ytterligare transporter. Problemen med ett ökat antal transporter är dels en försämrad miljö som ett resultat av högre utsläpp av avgaser och andra föroreningar från främst biltrafiken, dels en ökad trängsel i framförallt vägnätet. Den förstnämnda problematiken kan åtgärdas genom en teknikutveckling, exempelvis en utveckling av eldrivna lastbilar. Den formen av teknikutveckling löser emellertid inte trängselproblematiken, som i stället måste lösas genom en bättre samhällsplanering. Det framstår idag som bekymmersamt att stadsplaneringen under lång tid har främjat en tredelning av staden i så måtto att människor bor i ett område, arbetar i ett annat område för att sedan handla varor i ett tredje område. Det har inneburit att stadsdelarna inte längre är självförsörjande på samma sätt. Istället måste befolkningen resa för att arbeta och handla. Detta genererar ett stort antal persontransporter med avgaser och trängsel som följd, vilket i sin tur ytterligare försvårar effektiva godstransporter.

Vidare bygger modern logistik på så kallade ”just in time-transporter” där butikerna inte längre har lager på samma sätt som tidigare. I och med de höga fastighetspriserna i regionen innebär detta att lagren ofta förläggs utanför Stockholmsregionen samtidigt som det går dagliga transporter av varor till Stockholmsområdet. Även e-handeln är uppbyggd på detta sätt. Även här behövs bättre samhällsplanering som ger incitament till en bättre logistik- och transportplanering. Det kan till exempel vara fråga om att införa miljöavgifter i syfte att uppmuntra en ökad samordning av transporterna till innerstaden genom exempelvis samlastning av gods.

Detta beslut är fattat av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av biträdande förvaltningschef Åsa Borin. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Henrik Lindell, Avdelningen för planering och ledningsstöd (protokollförare).