Stockholms universitet har av Trafikverket inbjudits att till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) inkomma med yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 (N2017/05430/TIF).
Stockholms universitet avstår från att yttra sig över förslaget.