Skolverket har inbjudit Stockholms universitet att yttra sig över förslag till reviderad läroplan för förskolan. Universitetet har följande att anföra.

Intrycket av förslaget är övervägande positivt. Den reviderade läroplanen är språkligt sett tydligare och mer strukturerad än den nuvarande vilket ökar läsbarheten. De kopplingar som görs till gällande lagstiftning är relevanta och undervisningsbegreppet är inkluderat. Digital kompetens finns nu omnämnt liksom källkritik. Skolverket har förtjänstfullt bearbetat avsnitt om ökad måluppfyllelse, barns rätt till trygghet, integritet och omsorg, jämställdhet, hållbar utveckling och hälsosam livsstil. Sammantaget ger huvuddragen i förslaget ledning för hur en god förskoleverksamhet ska bedrivas.   

Universitetet är dock i delar kritiskt till hur själva dokumentet är upplagt. Målen och riktlinjerna är många och överlappar ibland. Dessutom är de ibland på olika nivåer – en del mål och riktlinjer är på övergripande nivå medan andra är detaljerade och kan ses som delar av de övergripande målen. Reflektioner kring förskoledidaktikens betydelse saknas liksom beskrivningar av hur verksamhetens processer kvalitetssäkras och dokumenteras. Det finns även oklarheter i användningen av begrepp som undervisning, kön/genus och
familj/hem/vårdnadshavare.

I huvudsak ställer sig emellertid Stockholms universitet positivt till och tillstyrker förslaget till reviderad läroplan för förskolan.