Stockholms universitet har av Regeringskansliet (Kulturdepartementet) anmodats att inkomma med yttrande över lagrådsremissen Stärkt skydd mot diskriminering i skolan (Ku2018/01543/RS). Universitetet har följande att anföra.  

Utredningens uppdrag har varit att föreslå ändringar i diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800) i syfte att stärka skyddet mot diskriminering för barn och elever i sådan verksamhet som regleras i skollagen. Förslagen innebär att Skolinspektionen får rätt att utreda anmälningar och som part föra talan om diskrimineringsersättning eller annan talan för den enskilde, och att tillsynen över diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder mot diskriminering när det gäller verksamhet enligt skollagen flyttas från Diskrimineringsombudsmannen till Skolinspektionen. Skollagens bestämmelser om tillsyn ska då tillämpas.

Stockholms universitet anser det vara rätt och logiskt att lyfta över de delar som reglerar skolan från diskrimineringslagen till skollagen. Ett sammanförande av de olika ärendetyperna till Skolinspektionen gör det sannolikt tydligare för barn/vårdnadshavare vart de ska vända sig. För att skyddet verkligen ska stärkas behöver Skolinspektionen rimligen en resursförstärkning. Utkastet till lagrådsremiss innehåller dock inga närmare förslag om hur man så snart som om ett halvår kommer kunna ha rätt kompetens och en välutvecklad organisation på plats, vilket hade varit önskvärt.

Sammanfattningsvis menar universitetet att de föreslagna åtgärderna väl fyller syftet med att skapa ett mer enhetligt skydd mot diskriminering för barn och elever i sådan verksamhet som regleras i skollagen. Följaktligen tillstyrker universitetet utredningens förslag.