Stockholms universitet är uteslutande positivt till de föreslagna förändringarna för ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9.

Universitetet välkomnar det utökade förtroende som ges till lärosätena att skapa en mer attraktiv ämneslärarutbildning, och att det sker genom mindre förändringar inom nuvarande utbildning.
 
Angående ämnet svenska som andraspråk tillstyrker universitetet förslaget att det ska kunna kombineras med alla ämnen. Universitetet vill dock passa på att väcka frågan om inte ämnena svenska och svenska som andraspråk bör vara likställda poängmässigt, då det handlar om två likvärdiga svenskämnen i skolan. Om svenska som andraspråk kombineras med 90 hp svenska skulle 60 hp svenska som andraspråk vara tillräckligt, men när andra ämnen kombineras med svenska som andraspråk borde 90 hp i svenska som andraspråk i stället gälla. Två fördjupningar om 90 högskolepoäng skulle då inte bara gälla för ämnena musik, samhällskunskap och svenska utan även för ämneskombinationer med svenska som andraspråk om det inte kombineras med svenska.  

Denna fundering till trots tillstyrker Stockholms universitet samtliga föreslagna förändringar.