Stockholms universitet har av Regeringskansliet (Justitiedepartementet) anmodats att inkomma med yttrande över promemorian Följdändringar till ny förvaltningslag (Ds
2017:42). Universitetet tillstyrker förslagen i promemorian, vilka i de delar som har relevans för universitetets verksamhet i allt väsentligt motsvaras av redan genomförda ändringar i Förvaltningslagen, men har några synpunkter att anföra.

I den nya förvaltningslagen saknas de tidigare undantagen från krav på kommunikation och beslutsmotivering för ärenden i första instans om bland annat antagning för frivillig utbildning och betygssättning. Med anledning av detta görs i promemorian bedömningen att det föreligger behov av att föra in undantag i de specialregleringar som reglerar utbildningsväsendet, bl.a. högskoleförordningen (1993:100). Stockholms universitet delar den bedömningen. Det är nödvändigt att tillgodose behovet av de regleringar som medför att universitet m.fl. kan fortsätta göra undantag från obligatorisk kommunikation och krav på motivering av beslut i ärenden om antagning till eller betygssättning inom utbildningen.

Universitetet vill påpeka att 6 kap. 11 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) innehåller en hänvisning till bestämmelserna om hur beslut överklagas i 23–25 §§ i nuvarande förvaltningslag vilken föreslås ändras så att hänvisningen i stället görs till motsvarande bestämmelser i 43–47 §§ i den nya förvaltningslagen. Universitetet har inga invändningar mot förslaget men anser att det är en brist att det saknas hänvisningar till kravet på motivering, underrättelse av beslut och kravet på överklagandehänvisning. Justitieombudsmannen (JO) har i flera beslut påpekat att kommunala bolag lämpligen bör lämna överklagandehänvisning, se t.ex. JO 2008/09 s. 540 och JO 2002/03 s. 491. JO har anfört att det inte föreligger någon formell skyldighet att lämna en sådan upplysning enligt förvaltningslagen, men att det ligger i linje med utgångspunkterna för lagstiftningen att enskilda organ som har förvaltningsuppgifter analogt tillämpar förvaltningslagens bestämmelser. Universitetet bedömer därför att 6 kap. 11 § OSL bör kompletteras med hänvisningar som skapar en formell skyldighet för dessa organ att tillämpa förvaltningslagen i enlighet med JO:s utlåtanden.