Stockholms universitet har av Regeringskansliet (Finansdepartementet) anmodats att inkomma med yttrande över promemorian Författningsändringar på finansmarknadsområdet med anledning av EU:s dataskyddsförordning (Fi2017/03612/FPM).  

Universitetet tillstyrker föreslagna författningsändringar med följande kommentar.

I promemorians avsnitt 5.1 görs en för samtliga förslag central bedömning som innebär att sådan behandling av personuppgifter som är nödvändig till följd av författningar på finansmarknadsområdet kan ske med stöd av dataskyddsförordningen. I grunden är detta en proportionalitetsbedömning, vilken innebär att lagstiftaren måste väga behovet av att en uppgift kan utföras på ett effektivt och rättssäkert sätt mot den enskildes rätt till skydd för sina personuppgifter. I promemorian görs bedömningen att det finns rättsligt stöd för nödvändig personuppgiftsbehandling på finansmarknadsområdet. Stockholms universitet instämmer i den bedömning som görs i promemorian.