Yttrande över promemorian Förslag om dataskyddsbestämmelser som komplettering till propositionen Ny ordning för att främja god
sed och hantera oredlighet i forskning

Stockholms universitet har den 7 mars 2019 anmodats att inkomma med yttrande över rubricerad promemoria.  

Stockholms universitet avstår från att lämna synpunkter på förslaget.

Detta beslut är i rektors ställe fattat av prorektor, professor Clas Hättestrand, i närvaro av universitetsdirektör Eino Örnfeldt. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Ulf Nyman, Ledningssekretariatet (protokollförare).