Stockholms universitet har av Justitiedepartementet anmodats att inkomma med synpunkter på promemorian Genomförande av student- och forskardirektivet (Ds 2018:37). Universitetet har följande att anföra.

Sammanfattningsvis kan sägas att Stockholms universitet inte har några principiella invändningar mot de förslag som finns i promemorian: Däremot är det några förslag som vi ställer oss särskilt positiva till, och i det följande kommenterar vi dessa förslag i den ordning de presenteras i promemorian.

7.6 Försörjningskrav

Stockholms universitet ser positivt på att skrivningarna om att kraven på tillräckliga medel blir mer detaljerade och att det tydligare poängteras att det ska vara fråga om en individuell granskning. Likaså instämmer vi i att man i bedömningen av vad som är tillräckliga medel ska kunna beakta såväl medel som sökanden har tillgång till vid tidpunkten för ansökan som bevis om framtida tillgångar.

9.2 Tillståndstid

Universitetet stödjer förslaget att kunna bevilja en student uppehållstillstånd för två år om han eller hon omfattas av ett unionsprogram eller ett multilateralt program som innefattar rörlighetsåtgärder eller av ett avtal mellan två eller flera läroanstalter. Stockholms universitet vill också betona vikten av att man kan söka förlängning av ett uppehållstillstånd inifrån landet.

13.1 Uppehållstillstånd efter slutförd forskning eller efter slutförda

Stockholms universitet stödjer förslaget om att förlänga uppehållstillstånd efter slutförd(a) forskning/studier till nio månader från dagens sex månader. Viktigt att poängtera är att ansvarsfördelning och ordning för bekräftelse för slutförd forskning preciseras, för att undvika risk för onödig administration på lärosätena.

16.4 Rörlighet för studerande

Stockholms universitet ser positivt på förslaget om att en person som beviljats uppehållstillstånd för studier av en annan EU-stat och som omfattas av ett unionsprogram eller ett multilateralt program med rörlighetsåtgärder eller ett avtal mellan två eller flera läroanstalter under giltighetstiden får resa in i och vistas i Sverige i högst 360 dagar.

17.2 Handläggningstid

Universitetet stödjer förslaget att reglera handläggningstiden vid ärenden om uppehållstillstånd.

7.3 Enhetlig utformning av uppehållstillstånd

Stockholms universitet ser positivt på att det på uppehållstillståndet ska anges ”forskare”,
”studerande”, etc. Det är likaså av värde att uppehållstillståndskort som utfärdas till forskare och studerande som innefattar rörlighetsåtgärder inom unionen ska hänvisa till respektive unionsprogram eller avtal som medger rörligheten.