Yttrande över promemorian Statens skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsliga uppgifter om elever i vissa skolformer respektive deltagare i folkhögskolan m.m.

Stockholms universitet har den 6 juli 2018 anmodats att inkomma med yttrande över rubricerad promemoria.
 
Stockholms universitet avstår från att lämna synpunkter på förslaget.