Stockholms universitet har givits möjlighet att lämna synpunkter på Riksrevisionens rapport ”Lärosätenas lokalförsörjning – rum för utveckling”.

Stockholms universitet ser det som positivt att området lokalförsörjning belyses och utreds av Riksrevisionen. Inspirerande, trivsamma och resurseffektiva campus och arbetsmiljöer är av central och strategisk betydelse för den forskning, utbildning och samverkan som bedrivs vid lärosätena.

Riksrevisionen konstaterar att lärosätenas arbete för samlade campusområden riskerar att leda till högre hyror och begränsade möjligheter till konkurrens. För Stockholms universitet liksom för många andra lärosäten är en samlad campusmiljö viktig för verksamheten både för att kunna bedriva verksamheten effektivt och det mervärde det medför att verksamheten är samlad. Akademiska hus uppdrag är att äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och forskningsverksamhet och i det preciserade uppdraget framgår att Akademiska hus ska arbeta med krav på affärsmässighet och marknadsmässig avkastning genom hyressättning som beaktar verksamhetens risk.  

Stockholms universitet konstaterar att riskvärderingen för att tillhandahålla universitetslokaler borde vara låg med tanke på den långsiktighet som lärosätena verkar inom samt att Stockholms universitet i stort sett uteslutande är hänvisade till Akademiska hus som hyresvärd och därmed med begränsade möjligheter till konkurrens. Med detta som bakgrund anser Stockholms universitet att Riksrevisionens rekommendation till Akademiska hus att de ytterligare bör förstärka sitt arbete med att skapa gemensamma incitament för sänkta kostnader för bolaget och lärosätena skulle kunna vara mer omfattande.