Allmän kommentar

Stockholms universitet anser att utredningens ambition, att stärka den gymnasiala yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft, underlätta ungdomars övergång från skola till arbetsliv och förstärka den nationella kompetensförsörjningen, är välbehövlig och angelägen. Universitetet ställer sig således sammantaget positivt till utredningens breda anslag, med olika förslag i syfte att stärka yrkesutbildningens innehåll, organisation och attraktionskraft.

De förslag som förs fram i utredningen är nödvändiga. Universitetet stödjer utredningens åsikt att det krävs ett förstärkt samarbete mellan olika utbildningsanordnare och arbetsmarknaden. Förslagen om branschskolor och utökade satsningar på yrkestävlingar både på nationell-, regional- och lokal nivå är i sammanhanget goda exempel på kvalitativ marknadsföring av olika yrkesutbildningar. Universitetet anser dock att det finns frågor som bör utredas ytterligare.