Stockholms universitet har av Stockholms läns landsting inbjudits att inkomma med synpunkter på Strategi för innovation och digitalisering i Stockholms läns landsting 2016-2020. Universitetet har följande att anföra.

Stockholms universitet anser att strategin generellt är välformulerad, relevant och konkret. Universitetet är positivt till att landstinget avser att tillgängliggöra data från hälso- och sjukvården för att stödja arbetet med ökad innovation i verksamheten, vilket öppnar för breddning och fördjupning av den samverkan som redan idag bedrivs mellan landstinget och universiteten i regionen. Några i strategin omnämnda utvecklingsområden som tangerar pågående forskning vid Stockholms universitet och därmed lämpar sig väl för samarbetsprojekt är test av läkemedel baserat på analys av real world data, behandling av stordata samt avidentifiering för tillgängliggörande.

Stockholms universitet instämmer med landstinget i att de datamängder som insamlas avseende trafikflöden etc. kan ligga till grund för nydanande forskning inom området och menar att detta material borde göras tillgängligt för forskare.

Detta beslut är fattat av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av prorektor, professor Hans Adolfsson och förvaltningschefen, universitetsdirektör Joakim Malmström. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Henrik Lindell, Avdelningen för planering och ledningsstöd (protokollförare).