Yttrande över SUHF:s förslag till gemensamma ståndpunkter
rörande Styr- och resursutredningens slutbetänkande

Stockholms universitet anser att följande skrivning i utkastet till förslag till yttrande bör tas bort:

”Kopplingen till utbildning återkommer här genom förslag att fler utbildningsplatser till ett lärosäte ska följas av ökade basanslag. Beloppet 12 000 kronor per helårsstudent är emellertid på en för låg nivå och ger inte möjligheter till en rimlig förstärkning av forskningsanknytningen.” (under rubriken Basanslaget).   

Denna skrivning är alltför specifik i relation till övriga delar av utkastet som är, och böra vara, mer övergripande och principiella. Stockholms universitet har i övrigt inga allvarliga invändningar på, eller förslag på stora justeringar i utkastet.