Yttrande över SUHF:s förslag till gemensamt ramverk för
lärosätenas kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning

Stockholms universitet tillstyrker huvuddragen i förslaget men vill framföra följande synpunkter på några av formuleringarna.

1.3 Återkommande granskning

Det är viktigt att det tydligt framgår att det är lärosätena själva som beslutar på vilket sätt man kommer att använda sig av kollegial granskning för att återkommande genomlysa den egna forskningen eller forskningsmiljöerna. Universitetet föreslår därför att en bisats tillförs i skrivningen så att punkten lyder som följer:

”Lärosätena säkerställer att deras forskningsmiljöer/forskning, på det sätt respektive lärosäte självt finner lämpligt, återkommande tar stöd av kollegiala granskningar, för att identifiera styrkor, svagheter och utvecklingsmöjligheter. Lärosätet har system för att fånga upp och ta hand om de rekommendationer som sådana granskningar ger upphov till.”

2.2 Samverkan

Samverkan är viktig och kan vara resultatet av forskning, men det är inte en förutsättning för god forskning i alla enskilda forskningsmiljöer. Universitetet föreslår därför följande skrivning:

”Lärosätena arbetar för att det ska finnas stöd för forskningen att samverka med det omgivande samhället, dels under genomförandet när så krävs, dels för information om och vidare användning av resultaten.”

Ett skrivfel har smugit sig in på sidan 2 i första stycket. Det saknas ett ”med” i tredje meningen.

Detta beslut är fattat av rektor, professor Anders Karlhede, efter föredragning av utbildningsledare Tove Holmqvist.