Stockholms universitet vill i sitt svar hänvisa till de synpunkter kring betyg från årskurs 4 som redan framförts i universitetets yttrande på remisspromemorian –En bättre skolstart för alla: Bedömning och betyg för progression i lärandet (U2014:C).

Angående upplägget med försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 instämmer Stockholms universitet i vikten av att deltagande i försöksverksamheten är frivilligt och att alla berörda får möjlighet att yttra sig (avsnitt 1.2). Samtidigt ifrågasätter universitetet meningsfullheten med en försöksverksamhet där deltagande skolor själva valt att delta i försöksverksamheten. Hur betyg från årskurs 4 fungerar i skolor som är villiga att delta i försöksverksamheten är sannolikt inte representativt för hur betyg från årskurs 4 skulle fungera i alla Sveriges skolor. 

Vidare ställer sig universitetet frågande till vad jämförelsen av kunskapsresultaten i försöksskolorna och de skolor som på eget initiativ har börjat arbeta exempelvis med estetiska lärprocesser kan visa (avsnitt 6). Stockholms universitet betvivlar att sambandet mellan kunskapsresultat och olika pedagogiska initiativ eller betyg från årskurs 4 kan påvisas utifrån den föreslagna försöksverksamheten.