Yttrande avseende SOU 2016:77, En gymnasieutbildning för alla –
åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning
 (U2016/04660/GV)

Stockholms universitet har inte anmodats att svara på betänkandet, men vill ändå framföra några synpunkter.
 
Då gymnasieutredningen är omfattande och spänner över drygt 20 olika delområden innebär det att Stockholms universitet inte tar ställning till alla förslag i detalj. Men generellt ställer sig Stockholms universitet positivt till de åtgärder som sammanfattas under avsnittet Inriktning på utredningens förslag, s 36-37. Vidare kommenteras nedan några av de förslag som bedöms vara särskilt relevanta för ett lärosäte.
 
Att ett nationellt programråd inrättas även för högskoleförberedande program (avsnitt 25.11.2) anser Stockholms universitet vara en bra idé.

Stockholms universitet stödjer även förslaget att yrkesprogram utvecklas så att de ger såväl yrkesinnehåll som grundläggande högskolebehörighet, och att de kurser som leder till grundläggande högskolebehörighet ingår som ett grundupplägg på alla yrkesprogram (avsnitt 25.9). Vidare välkomnas elevers tydligare möjligheter att vid behov gå längre i gymnasieskolan (avsnitt 25.3).

En ytterligare föreslagen åtgärd med relevans för högskolan på längre sikt är enhetliga behörighetskrav till nationella program (avsnitt 25.7). Stockholms universitet stödjer förslaget, då det lyfter fram vikten av goda förkunskaper, vilket även gäller för eventell högre utbildning.
 
Slutligen instämmer Stockholms universitet i att införande av ämnesbetyg i gymnasieskolan kan leda till flera förbättringar, och välkomnar därför att ämnesbetyg istället för kursbetyg utreds vidare
(avsnitt 25.19).