Yttrande på remiss om förslag på ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:6) och allmänna råd om översättning till engelska av svenska examina

Stockholms universitet önskar addera social work till den förslagna lydelsen av översättningen av Hälso- och sjukvårdskuratorexamen – Degree of Master of Science in Healthcare Counselling.  

Stockholms universitet förordar översättningen Degree of Master of Social Work in Healthcare Counselling. 

Detta beslut är i rektors ställe fattat av prorektor, professor Clas Hättestrand, i närvaro av förvaltningschefen, universitetsdirektör Eino Örnfeldt. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Anna Riddarström, Avdelningen för planering och ledningsstöd (protokollförare).