Utbildning           

Helårsstudenter totalt: 26 985 (63 % kvinnor)
Helårsprestationer totalt SU: 21 053
Individer: 33 000 (registrerade, källa: www.uka.se)

Fördelning

Humanvetenskapliga området: 23 825

 • Humanistiska fakulteten: 7 931
 • Juridiska fakulteten: 2 610
 • Samhällsvetenskapliga fakulteten: 13 284

Naturvetenskapliga området: 3 160
(exklusive beställd utbildning och uppdragsutbildning)     

Program med flest sökande (HT 2017)

1. Juristprogrammet
2. Socionomprogrammet
3. Psykologprogrammet
4. Kandidatprogram i företagsekonomi
5. Data- och systemvetenskapligt kandidatprogram

Kurser med flest sökande

1. Psykologi I
2. Företagsekonomi I
3. Kommunikation, ledarskap och hälsa
4. Kriminologi I
5. Praktisk projektledning

Antal avlagda examina på grundnivå och avancerad nivå: 5 552
varav
·    generella examina på grundnivå: 2 304
·    generella examina på avancerad nivå: 1 035
·    yrkesexamina: 2 213

Internationellt studentutbyte:
·    inresande studenter: 1 571
·    utresande: 796
·    antal aktiva utbytesavtal: ca 1100 fördelat på 56 länder      

Aktiva doktorander: 1 642 (50 % kvinnor)       
Antal avlagda examina på forskarnivå:
·    doktorsexamina: 208
·    licentiatexamina: 43 

Forskning      

Sakkunniggranskade publikationer: 2 992    

Största bidragsfinansiärerna:

1. Vetenskapsrådet (VR)
2. Wallenbergsstiftelserna (KAW, MMW; MAW; BWS)
3. Forte
4. Forskningsrådet Formas
5. Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
6. EU:s ramprogram (Horizon 2020, FP7, inkl ERC)

16 Profilområden

 • Astrofysik, kosmologi och partikelfysik
 • Atom- och molekylfysik
 • Barns villkor & rättigheter
 • Biologiska membraner
 • Brott & straff
 • Ekonomi & miljö
 • Katalys i organisk kemi
 • Klimat, hav och miljö
 • Kulturarv, historiska artefakter & processer
 • Materialkemi
 • Matematisk teoribildning och modellering
 • Normativitet, rätt & etik
 • Samverkan mellan gener och miljö
 • Språk & språkinlärning
 • Transnationalitet & migration
 • Välfärd & demokrati

Personal      

Medeltal anställda: 5 511     
Antal årsarbetskrafter totalt: 4 738
varav
Professorer: 468 (31 % kvinnor)      

Ekonomi    

Totala intäkter: 5,07 miljarder kr
varav
·    Anslag (statliga medel): 65 %
·    Bidrag (externa medel): 27 %
·    Avgifter/andra ersättningar: 8 %       
Fördelning intäkter per verksamhetsområde:
·    Utbildning på grundnivå och avancerad nivå: 40 %
·    Forskning och utbildning på forskarnivå: 60 %      

Lokaler     

Lokalkostnad: 725 mnkr       
Lokalyta: 299 734 kvm