Utbildning           

Helårsstudenter totalt: 27 656 (63 % kvinnor)
Helårsprestationer totalt SU: 21 274
Individer: 34 000 (registrerade, källa: www.uka.se)

Fördelning

Humanvetenskapliga området: 24 372

 • Humanistiska fakulteten: 8 042
 • Juridiska fakulteten: 2 686
 • Samhällsvetenskapliga fakulteten: 13 643

Naturvetenskapliga området: 3 283
(exklusive beställd utbildning och uppdragsutbildning)     

Program med flest sökande

1. Juristprogrammet
2. Socionomprogrammet
3. Psykologprogrammet
4. Kandidatprogram i företagsekonomi
5. Data- och systemvetenskapligt program

Kurser med flest sökande

1. Psykologi I
2. Företagsekonomi I
3. Kommunikation, ledarskap och hälsa
4. Kriminologi I
5. Praktisk projektledning

Antal avlagda examina på grundnivå och avancerad nivå: 6 573
varav
·    generella examina på grundnivå: 2 674
·    generella examina på avancerad nivå: 1 093
·    yrkesexamina: 2 340   

Internationellt studentutbyte:
·    inresande studenter: 1 495
·    utresande: 777
·    antal aktiva utbytesavtal: ca 990 fördelat på 57 länder      

Aktiva doktorander: 1 717 (50 % kvinnor)       
Antal avlagda examina på forskarnivå:
·    doktorsexamina: 232
·    licentiatexamina: 72    

Forskning      

Sakkunniggranskade publikationer: 3 257     

Största bidragsfinansiärerna:

1. Vetenskapsrådet (VR)
2. Wallenbergstiftelserna (KAW, MMW, MAW)
3. Forte
4. Ramprogrammet
5. Formas

16 Profilområden

 • Astrofysik, kosmologi och partikelfysik
 • Atom- och molekylfysik
 • Barns villkor & rättigheter
 • Biologiska membraner
 • Brott & straff
 • Ekonomi & miljö
 • Katalys i organisk kemi
 • Klimat, hav och miljö
 • Kulturarv, historiska artefakter & processer
 • Materialkemi
 • Matematisk teoribildning och modellering
 • Normativitet, rätt & etik
 • Samverkan mellan gener och miljö
 • Språk & språkinlärning
 • Transnationalitet & migration
 • Välfärd & demokrati

Personal      

Medeltal anställda: 5 440      
Antal årsarbetskrafter totalt: 4 691
varav
Professorer: 464 (31 % kvinnor)      

Ekonomi    

Totala intäkter: 4,93 miljarder kr
varav
·    Anslag (statliga medel): 65 %
·    Bidrag (externa medel): 27 %
·    Avgifter/andra ersättningar: 8 %       
Fördelning intäkter per verksamhetsområde:
·    Utbildning på grundnivå och avancerad nivå: 39 %
·    Forskning och utbildning på forskarnivå: 61 %      

Lokaler     

Lokalkostnad: 707,4 mnkr       
Lokalyta: 303 534 kvm