*Antal studenter som har varit förstagångs eller fortsättnings-registrerade på någon kurs som högskolan givit någon gång under vårterminen 2018. Källa: UKÄ.

Utbildning           

Helårsstudenter totalt: 26 273 (63 % kvinnor)
Helårsprestationer totalt SU: 20 641

Fördelning helårsstudenter

Humanvetenskapliga området: 23 164

 • Humanistiska fakulteten: 7 639
 • Juridiska fakulteten: 2 563
 • Samhällsvetenskapliga fakulteten: 12 961

Naturvetenskapliga området: 3 109
(exklusive beställd utbildning och uppdragsutbildning)     

Program med flest behöriga sökande (HT 2018)

1. Juristprogrammet
2. Socionomprogrammet
3. Psykologprogrammet
4. Kandidatprogram i företagsekonomi
5. Studie- och yrkesvägledareprogrammet

Kurser med flest sökande

1. Psykologi I
2. Att hantera konflikter i arbetslivet
3. Företagsekonomi 1
4. Kriminologi I
5. Kommunikation, ledarskap och hälsa

Antal avlagda examina på grundnivå och avancerad nivå: 6 759
varav
·    generella examina på grundnivå: 2 819
·    generella examina på avancerad nivå: 1 363
·    yrkesexamina: 2 577

Internationellt studentutbyte:
·    inresande studenter: 1 547
·    utresande: 671
·    antal aktiva utbytesavtal: ca 1000 fördelat på ca 50 länder      

Aktiva doktorander: 1 535 (55 % kvinnor)       
Antal avlagda examina på forskarnivå:
·    doktorsexamina: 278
·    licentiatexamina: 39

Forskning      

Sakkunniggranskade publikationer: 3 290   

Största bidragsfinansiärerna:

1. Vetenskapsrådet (VR)
2. Wallenbergsstiftelserna (KAW, MMW; MAW; BWS)
3. EU:s ramprogram (Horizon 2020, FP7, inkl ERC)
4. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd - Forte
5. Forskningsrådet Formas
6. Riksbankens jublieumsfond (RJ)

16 Profilområden

 • Astrofysik, kosmologi och partikelfysik
 • Atomers, molekylers och komplexa kvantsystems fysik
 • Barns och ungas villkor & rättigheter
 • Biologiska membraner
 • Internationalisering och migration
 • Katalys i organisk kemi
 • Klimat, hav och miljö
 • Kulturarv, historiska artefakter & processer
 • Makt, demokrati och välfärd
 • Materialkemi
 • Matematisk teoribildning och modellering
 • Normer, rätt & etik
 • Samhälle, organisation och individ
 • Samspel mellan gener och miljö
 • Språk & lärande
 • Visuella gestaltningar och gränssnitt

Personal      

Medeltal anställda: 5 590    
Antal årsarbetskrafter totalt: 4 814
varav
Professorer: 466 (32 % kvinnor)      

Ekonomi    

Totala intäkter: 5,1 miljarder kr
varav
·    Anslag (statliga medel): 64 %
·    Bidrag (externa medel): 27 %
·    Avgifter/andra ersättningar: 8 %       
Fördelning intäkter per verksamhetsområde:
·    Utbildning på grundnivå och avancerad nivå: 39 %
·    Forskning och utbildning på forskarnivå: 61 %      

Lokaler     

Lokalkostnad: 757 mnkr       
Lokalyta: 295 709 kvm