Den som vill överklaga Stockholms universitets anställningsbeslut ska göra det skriftligen.

Överklagandet ska ställas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) men skickas till Stockholms universitet, Registrator, 106 91 Stockholm. Det ska ha kommit in till universitetet senast tre veckor från den dag då information om anställningsbeslutet lämnades på universitetets anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

Den som överklagar ska ange vilket beslut överklagandet gäller och den ändring i beslutet som begärs.

Beslut om anställning som doktorand kan enligt 12 kap 2 § p.1 Högskoleförordningen inte överklagas.