Rådet för arbetsmiljö och lika villkor – RALV – är Stockholms universitets skyddskommitté, och den struktur som Stockholms universitet har valt för att arbeta systematiskt med arbetsmiljö- och lika villkorsfrågor. Rektor fattade beslut om RALV-organisationen 2015, och några justeringar i organisationen gjordes under 2018.

Längst ner på den här sidan hittar du rektorsbeslut och beskrivning av RALV-organistationen som nedladdningsbara pdf:er. 

Beskrivning av RALV-organisationen

RALV är ett rådgivande organ till rektor samt ett forum för samverkan. Det är ytterst arbetsgivaren som fattar beslut, men arbetsgivaren ska först inhämta synpunkter och diskutera frågorna med arbetstagarnas/studenternas företrädare. Inom ramen för RALV samverkar arbetsgivar-, medarbetar- samt studentrepresentanter i universitetsövergripande frågor som rör arbetsmiljön på universitetet samt i lika villkorsfrågor. Utgångspunkten är Arbetsmiljölagstiftningens regelverk samt Diskrimineringslagen.

Universitetets skyldigheter och ansvar

Stockholms universitet har skyldigheter och ansvar utifrån två perspektiv: som arbetsgivare gentemot medarbetarna och som utbildningsanordnare gentemot studenterna. För att säkerställa att båda perspektiven får tillräckligt med utrymme har RALV två utskott: arbetsgivar-/medarbetarutskottet (AM-utskottet) och utbildningsanordnar-/studentutskottet (US-utskottet). Hela RALV sammanträder en gång per år med fokus på att följa upp arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet på universitetet samt diskutera om det finns behov av åtgärder på övergripande nivå under kommande år. Under året sker sedan det löpande samverkansarbetet gällande arbetsmiljö- och lika villkorsfrågor i de två utskotten.

Här hittar du protokoll från RALV-möten. 

Ledamöter i RALV

Ledamöterna i RALV består av arbetsgivarrepresentanter (verksamhetsrepresentanter och specialister från Universitetsförvaltningen), representanter från arbetstagarsidan (huvudskyddsombud), från studenterna (studiemiljöombud och doktorandombud) samt från de fackliga organisationerna som universitetet har kollektivavtal med. Ordförande i RALV är Universitetsdirektören.

Lokala råd/grupper

Enligt rektorsbeslutet från 2015 ska varje institution/motsvarande inrätta ett lokalt råd/grupp för frågor rörande arbetsmiljö och lika villkor.