Prorektor Hans Adolfsson har av Umeå universitets styrelse föreslagits bli ny rektor vid Umeå universitet. Universitetsstyrelsen behöver därför utse en ny prorektor för den återstående delen av mandatperioden, 2016-07-01 – 2019-06-30, under förutsättning att regeringen beslutar att utse Hans Adolfsson till rektor vid Umeå universitet.

Universitetsstyrelsen har beslutat om hur processen ska se ut samt utsett en rekryteringsgrupp.

Rekryteringsgruppen utgörs av följande ledamöter:

  • justitieråd Kerstin Calissendorff, ordförande i universitetsstyrelsen
  • kansler Thomas Wilhelmsson, vice ordförande i universitetsstyrelsen
  • professor Astrid Söderbergh Widding, rektor
  • professor Ylva Engström, prodekanus Naturvetenskapliga fakulteten
  • professor Bengt Novén, dekanus Humanistiska fakulteten
  • Magnus Gustavsson, utsedd av personalorganisationerna vid Stockholms universitet
  • Josefin Velander, utsedd av Stockholms universitets studentkår

Rekryteringsgruppen svarar för att hörande av lärare, övriga anställda och studenter sker genom hörandeförsamlingen innan förslaget till ny prorektor lämnas till universitetsstyrelsen.

Nomineringstiden för ny prorektor pågår till och med 2016-03-06. Alla anställda och studenter vid universitetet som uppfyller nedan angivna behörighetskrav kan framföra förslag till ny prorektor under denna tid. Fri nominering gäller, det vill säga den föreslagna personen behöver inte vara vidtalad.

Behörighetskrav förslagsställare
Anställda: Tillsvidareanställning eller anställning om minst två år, minst halvtid.
Studenter: Registrerad vid universitetet innevarande termin.

Behörig att vara prorektor är den som uppfyller behörighetskraven för anställning som professor eller lektor (Högskoleförordningen 2 kap 11 §).

Förslag till ny prorektor skickas till rekryteringsgruppens sekreterare Anna Riddarström per post eller e-post.

Anna Riddarström
Stockholms universitet
Avdelningen för planering och ledningsstöd
106 91 Stockholm
anna.riddarstrom@su.se

Nomineringarna ska vara inkomna senast 2016-03-06.