Rektor Astrid Söderbergh Widdings sexårsförordnande löper ut den 31 januari 2019. Universitetsstyrelsen har påbörjat arbetet med att till regeringen ta fram förslag på rektor fr.o.m. 1 februari 2019. Rektor ställer sig positiv till ett omförordnande och universitetets styrelse har mot bakgrund av det beslutat att höra lärare, övriga anställda och studenter genom deras utsedda representanter i hörandeförsamlingen.

Möte med hörandeförsamlingen 11 juni 2018

Stockholms universitets hörandeförsamling har haft ett första inledande möte. Den 11 juni har hörandeförsamlingen kallats till ett nytt möte då rektor kommer att tala och svara på frågor.

Övergripande frågor om hörandeförsamlingen och dess arbete besvaras av Anna Riddarström och Henrik Lindell, e-post: organisation@su.se