elever i skolmiljöElevhälsa/psykisk hälsa i skolan

Mara Westling Allodi, professor, Specialpedagogiska institutionen
Forskningsinriktning: Pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan, tidiga insatser i förskola och skola, stöd till extremt prematurfödda barn, inkluderande lärmiljöer, specialpedagogiska insatser internationellt och i det svenska utbildningssystemet.
Kontakt: tfn 08-120 764 78, e-post  mara.allodi@specped.su.se
Profilsida: https://www.su.se/profiles/marwes-1.185647

Estetiska ämnena

Eva Österlind, professor, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Forskningsinriktning: Drama i skolan, gymnasieelevers motiv till att välja estetiska programmet.
Kontakt: tfn 08-120 765 38, e-post  eva.osterlind@hsd.su.se
Profilsida: https://www.su.se/profiles/est-1.190952

Ketil Thorgersen, universitetslektor, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Forskningsinriktning: musikundervisning i grundskolan och i kulturskolan, särskilt musikaliskt lärande utanför institutionerna såsom i Black metal band och inom frikyrkan, har publicerat mycket kring estetiska lärprocesser och driver också en tidskrift (ejpae.com) för vetenskapliga publikationer i skärningspunkten mellan pedagogisk filosofi och estetiska ämnen.
Kontakt: tfn 08-120 765 13, e-post ketil.thorgersen@hsd.su.se
Profilsida: https://www.su.se/profiles/keth2247-1.190956

Finska skolsystemet

Arniika Kuusisto, professor, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Forskningsinriktning: Mångfald i förskolan, särskilt frågor som rör minoritetskulturer och religioner bland barn och unga, mobbning särskilt när det gäller religion, hur barns värderingar skapas i förskolans miljö, hur läroplan och det vardagliga samverkar med förskollärares agerande, vilka värderingar barn får med sig samt kunnig i frågor som rör det finska och det brittiska skol- och förskolesystemet.
Kontakt: tfn 08-120 762 75, e-post  arniika.kuusisto@buv.su.se
Profilsida: https://www.su.se/profiles/arku3076-1.369721

Flerspråkighet

Monica Axelsson, professor, Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskningsinriktning: Tvåspråkighet med inriktning på svenska som andraspråk, nyanlända och lärande, yngre andraspråkselevers meningsskapande i naturvetenskap.
Kontakt: tfn 08-120 766 46, e-post  monica.axelsson@isd.su.se
Profilsida: https://www.su.se/profiles/maxel-1.188971

Camilla Bardel, professor, Institutionen för språkdidaktik
Forskningsinriktning: Tvärspråkliga influenser i tredjespråksinlärning och flerspråkighet, avancerade nivåer av främmande språks- och andraspråksinlärning, korpuslingvistik och lexikografi.
Kontakt: tfn 08-120 767 23, e-post  camilla.bardel@isd.su.se
Profilsida: https://www.su.se/profiles/barde-1.188912

Eva Norén, universitetslektor, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Forskningsinriktning: Flerspråkiga elevers möjligheter att positionera sig och ta utrymme som engagerade och lärande individer i matematikklassrummet, språkutvecklande arbetssätt i matematik.
Kontakt: tfn 08-120 766 29, e-post  eva.noren@mnd.su.se
Profilsida: https://www.su.se/profiles/evno3667-1.186426

Folkbildning

Ali Osman, universitetslektor och docent, Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskningsinriktning: Att vidga förståelsen av främst de institutionella villkoren för social inkludering i det svenska samhället, utrikesfödda ungdomar och infödda svenskar från hem med låg studievana och vilka resurser dessa ungdomar mobiliserat för att uppnå akademisk framgång, samt betydelsen av folkbildningsinstitutioner, särskild invandrarföreningarnas integrationsarbete.
Kontakt: tfn 08-120 763 01, e-post  ali.osman@edu.su.se
Profilsida: https://www.su.se/profiles/aosma-1.246671

Friskola

Nihad Bunar, professor, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Forskningsinriktning: Skolans villkor i det mångkulturella samhället samt relationer mellan migration och utbildning, förändrade verksamhetsvillkor för grundskolor i mångkulturella områden, om friskolor, om valfrihetens påverkan på skolsystemet i allmänhet och på mångkulturella skolor i synnerhet, om elever som väljer att stanna kvar på sin skola och de som byter, om statliga insatser i socialt utsatta områden och deras effekter, om integrationspolitiken, om hatbrott och samhällets respons, om nyanlända och lärande.
Kontakt: tfn 08-120 762 19, e-post  nihad.bunar@buv.su.se
Profilsida: http://www.su.se/profiles/nbuna-1.188149

Funktionshinder och skola

Helena Hemmingsson, professor, Specialpedagogiska institutionen
Forskningsinriktning: Barn och ungdomar med funktionshinder eller särskilda utbildningsbehov, möjligheter och hinder för deltagande i skolan och i övergången till arbete, särskilt hur stöd till studenter med speciella utbildningsbehov utformas, genomförs och uppfattas med fokus på IKT.
Kontakt: tfn 08-120 764 29, e-post  helena.hemmingsson@specped.su.se
Profilsida: https://www.su.se/english/profiles/hhemm-1.333837

Förskola

Arniika Kuusisto, professor, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Forskningsinriktning: Mångfald i förskolan, särskilt frågor som rör minoritetskulturer och religioner bland barn och unga, mobbning särskilt när det gäller religion, hur barns värderingar skapas i förskolans miljö, hur läroplan och det vardagliga samverkar med förskollärares agerande, vilka värderingar barn får med sig, samt kunnig i frågor som rör det finska och det brittiska skol- och förskolesystemet.
Kontakt: tfn 08-120 762 75, e-post  arniika.kuusisto@buv.su.se
Profilsida: https://www.su.se/profiles/arku3076-1.369721

Anne-Li Lindgren, professor, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Forskningsinriktning: Barnforskning i skärningspunkten mellan barndomsstudier, barnkultur, förskola, mediestudier, kulturstudier, barndomshistoria och visuella studier.
Kontakt: tfn 08-120 763 18, e-post  anne-li.lindgren@buv.su.se
Profilsida: https://www.su.se/profiles/anli9827-1.219044

Mara Westling Allodi, professor, Specialpedagogiska institutionen
Forskningsinriktning: Pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan, tidiga insatser i förskola och skola, stöd till extremt prematurfödda barn, inkluderande lärmiljöer, specialpedagogiska insatser internationellt och i det svenska utbildningssystemet.
Kontakt: tfn 08-120 764 78, e-post  mara.allodi@specped.su.se
Profilsida: https://www.su.se/profiles/marwes-1.185647

Genus

Lucas Gottzén, professor, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Forskningsinriktning: Genus och generation i relation till föräldraskap och familjeliv samt om känslor, kroppslighet och identitetsgörande bland barn, unga och vuxna män, främst känslor i relation till killars våld och barn utsatta för våld.
Kontakt: tfn 08-120 762 24, e-post  lucas.gottzen@buv.su.se
Profilsida: https://www.su.se/profiles/lfors-1.265730

Rickard Jonsson, professor, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Forskningsinriktning: Pojkars normbrott i skolan, ungas språkanvändning och identitetsskapande, ungas identitetsformering på nätet.
Kontakt: tfn 120 762 00, e-post  rickard.jonsson@buv.su.se
Profilsida: https://www.su.se/profiles/rijon-1.189192

Mara Westling Allodi, professor, Specialpedagogiska institutionen
Forskningsinriktning: Pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan, tidiga insatser i förskola och skola, stöd till extremt prematurfödda barn, inkluderande lärmiljöer, specialpedagogiska insatser internationellt och i det svenska utbildningssystemet.
Kontakt: tfn 08-120 764 78, e-post  mara.allodi@specped.su.se
Profilsida: https://www.su.se/profiles/marwes-1.185647

Historieämnet

Per-Arne Karlsson, universitetslektor, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Forskningsinriktning: Undervisning och lärande i historia inom grund- och gymnasieskola samt högre utbildning.
Kontakt: tfn 08-120 766 73, e-post  per-arne.karlsson@hsd.su.se
Profilsida: https://www.su.se/profiles/perkar-1.190061

Högskolepedagogik

Max Scheja, professor, Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskningsinriktning: Studenters lärprocesser i olika utbildningskontexter, villkor för högskolepedagogisk utveckling. Sveriges enda professor i högskolepedagogik.
Kontakt: tfn 08-16 44 61, e-post  max.scheja@edu.su.se
Profilsida: https://www.su.se/profiles/schej-1.182261

Identitetsskapande hos unga

Rickard Jonsson, professor, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Forskningsinriktning: Ungas språkanvändning och identitetsskapande, pojkars normbrott i skolan, ungas identitetsformering på nätet.
Kontakt: tfn 120 762 00, e-post  rickard.jonsson@buv.su.se
Profilsida: https://www.su.se/profiles/rijon-1.189192

Internatskolor/elitskolor

Petter Sandgren, universitetslektor, Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskningsinriktning: Historiska och utbildningssociologiska perspektiv på förhållandet mellan utbildning och social klass, med tyngdpunkt på eliter och elitutbildningar, även forskning om EU:s påverkan på svensk utbildning och forskning.
Kontakt: tfn 08-120 763 75, e-post  petter.sandgren@edu.su.se
Profilsida: https://www.su.se/profiles/pesa9231-1.284026

Läsning och läsförståelse

Ulf Fredriksson, universitetslektor och docent, Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskningsinriktning: Pojkars läsning, studenter med invandrarbakgrund, internationella studier i läsfärdighet, användning av IKT i skolor och jämförande och internationell utbildning.
Kontakt: tfn 08-120 764 02, e-post  ulf.fredriksson@edu.su.se
Profilsida: https://www.su.se/profiles/ufred-1.190161

Barbro Westlund, universitetslektor, Institutionen för språkdidaktik
Forskningsinriktning: Språkutveckling, läs-och skrivutveckling och hur man i skolan stödjer och bedömer elevers läsförståelse, jämfört svensk och kanadensisk skola rörande hur man bäst stödjer och bedömer elevers läsförståelse.
Kontakt: tfn 08-120 766 10, e-post  barbro.westlund@isd.su.se
Profilsida: https://www.su.se/profiles/bawe4410-1.188916

Läxor

Max Strandberg, universitetslektor, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Forskningsinriktning: Läxor om och för kulturell mångfald, skrivit Skolverkets stödmaterial om läxor, forskning med lärare på skola om undervisning för att utveckla elevers förmåga till empati och kritiskt tänkande, ämnesdidaktisk SO-forskning inom forskarskolan STLS.
Kontakt: tfn 08-120 763 66, e-post  max.strandberg@hsd.su.se
Profilsida: https://www.su.se/profiles/maxstr-1.188427

Matematikämnet

Paul Andrews, professor, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Forskningsinriktning: Hur effektivt matematik kan undervisas till elever i alla åldrar, fokus på problemlösning, linjära ekvationer och grundläggande taluppfattning, samt hur matematikundervisning ser ut i olika länder.
Kontakt: tfn 08-120 766 14, e-post  paul.andrews@mnd.su.se
Profilsida: https://www.su.se/profiles/paand-1.193614

Astrid Pettersson, professor, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Forskningsinriktning: Bedömning av kunskap och kompetens i matematik, elevers kunskapsutveckling i matematik, vetenskaplig ledare för matematikdelen i Pisa-undersökningar.
Kontakt: tfn 08-120 765 90, e-post  astrid.pettersson@mnd.su.se
Profilsida: https://www.su.se/profiles/astpet-1.186410

Paola Valero, professor, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Forskningsinriktning: Varför och hur kan matematikundervisning ses som en politisk fråga? Kopplingen mellan reform och möjligheter att bygga demokratiska relationer kring matematik i skolor.
Kontakt: tfn 08-120 768 21, e-post  paola.valero@mnd.su.se
Profilsida: https://www.su.se/profiles/pvale-1.261854

Miljö/Lärande för hållbar utveckling

Iann Lundegård, universitetslektor och docent, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Forskningsinriktning: Gymnasieelevers diskussioner om miljö och hållbar utveckling, hur de tar ställning etiskt och politiskt och vilken roll undervisningen spelar i elevernas identitetsutveckling, samt områden i no-undervisningen som hjälper elever att hantera kritiska komplexa samhällsproblem förknippade med ovisshet, innefattar riskbedömning och leder till ställningstaganden.
Kontakt: tfn 08-120 766 21, e-post  iann.lundegard@mnd.su.se
Profilsida: https://www.su.se/profiles/ianlun-1.186431

Mobbning

Ann-Christin Cederborg, professor, Psykologiska institutionen (tidigare vid BUV)
Forskningsinriktning: Utsatta barn och unga, barn och unga som brottsoffer och förövare, barn i asylprocess, mobbning i förskolan, högstadiet och på nätet.
Tfn 08-120 762 21, e-post ann-christin.cederborg@psychology.su.se
Profilsida: https://www.buv.su.se/forskning/forskningsomr%C3%A5den/barn-och-ungdomar-i-utsatta-livssituationer-1.179914#notAvailable

Arniika Kuusisto, professor, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Forskningsinriktning: Mångfald i förskolan, särskilt frågor som rör minoritetskulturer och religioner bland barn och unga, mobbning särskilt när det gäller religion, hur barns värderingar skapas i förskolans miljö, hur läroplan och det vardagliga samverkar med förskollärares agerande, vilka värderingar barn får med sig, samt kunnig i frågor som rör den finska och den brittiska förskolan.
Kontakt: tfn 08-120 762 75, e-post  arniika.kuusisto@buv.su.se
Profilsida: https://www.su.se/profiles/arku3076-1.369721

Moderna språk

Camilla Bardel, professor, Institutionen för språkdidaktik
Forskningsinriktning: Tvärspråkliga influenser i tredjespråksinlärning och flerspråkighet, avancerade nivåer av främmande språks- och andraspråksinlärning, korpuslingvistik och lexikografi.
Kontakt: tfn 08-120 767 23, e-post  camilla.bardel@isd.su.se
Profilsida: https://www.su.se/profiles/barde-1.188912

Modersmålsämnet

Nihad Bunar, professor, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Forskningsinriktning: Har fått regeringens uppdrag att utreda modersmålsundervisningen, att analysera och bedöma om och hur studier i ämnet modersmål, respektive studiehandledning på modersmål, förbättrar elever­nas studieresultat, bland annat elevernas behörighet till gym­nasie­skolans nationella program.
Kontakt: tfn 08-120 762 19, e-post  nihad.bunar@buv.su.se
Profilsida: http://www.su.se/profiles/nbuna-1.188149

Mångkulturella skolan

Nihad Bunar, professor, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Forskningsinriktning: Skolans villkor i det mångkulturella samhället samt relationer mellan migration och utbildning, förändrade verksamhetsvillkor för grundskolor i mångkulturella områden, om friskolor, om valfrihetens påverkan på skolsystemet i allmänhet och på mångkulturella skolor i synnerhet, om elever som väljer att stanna kvar på sin skola och de som byter, om statliga insatser i socialt utsatta områden och deras effekter, om integrationspolitiken, om hatbrott och samhällets respons, om nyanlända och lärande.
Kontakt: tfn 08-120 762 19, e-post  nihad.bunar@buv.su.se
Profilsida: http://www.su.se/profiles/nbuna-1.188149

Ali Osman, universitetslektor, Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskningsinriktning: Att vidga förståelsen av främst de institutionella villkoren för social inkludering i det svenska samhället, utrikesfödda ungdomar och infödda svenskar från hem med låg studievana och vilka resurser dessa ungdomar mobiliserat för att uppnå akademisk framgång, samt betydelsen av folkbildningsinstitutioner, särskild invandrarföreningarnas integrationsarbete.
Kontakt: tfn 08-120 763 01, e-post  ali.osman@edu.su.se
Profilsida: https://www.su.se/profiles/aosma-1.246671

Naturvetenskapsämnena

Maria Andrée, universitetslektor och docent, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Forskningsinriktning: Elevers deltagande och lärande i naturvetenskaplig undervisning, vad det innebär att utveckla viss kunskap och om relationen mellan undervisning och lärande, samt elevers naturvetenskapliga lärande i laborativt undersökande arbete, vetenskaplig ledare för Stockholm teaching & learning studies (STLS).
Kontakt: tfn 08-120 765 94, e-post  maria.andree@mnd.su.se
Profilsida: https://www.su.se/profiles/marand-1.186457

Per-Olof Wickman, professor, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Forskningsinriktning: Undervisning i naturvetenskapliga ämnen, utvecklar modeller som lärare kan använda för att analysera undervisningen för att bättre stödja elevers lärande, föreståndare för forskarskola i samarbete med kommuner.
Kontakt: tfn 08-120 765 91, e-post  per-olof.wickman@mnd.su.se
Profilsida: https://www.su.se/profiles/perwic-1.186471

Pisa-, Pirls- och Timss-undersökningar

Astrid Pettersson, professor, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Forskningsinriktning: Bedömning av kunskap och kompetens i matematik, elevers kunskapsutveckling i matematik, varit vetenskaplig ledare för den forskningsgrupp som haft det nationella ansvaret för matematikdelen i Pisa-undersökningarna.
Kontakt: tfn 08-120 765 90, e-post  astrid.pettersson@mnd.su.se
Profilsida: https://www.su.se/profiles/astpet-1.186410

Ulf Fredriksson, universitetslektor och docent, Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskningsinriktning: Ansvarade för läsförståelsedelen i de svenska Pisa-undersökningarna 2009 och 2012, deltog i genomförandet av PISA 2015, utredning om införande av en läsa-skriva-räkna-garanti, ledamot i regeringens läsdelegation.
Kontakt: tfn 08-120 764 02, e-post  ulf.fredriksson@edu.su.se
Profilsida: https://www.su.se/profiles/ufred-1.190161

Barbro Westlund, universitetslektor, Institutionen för språkdidaktik
Forskningsinriktning: Språkutveckling, läs-och skrivutveckling och hur man i skolan stödjer och bedömer elevers läsförståelse, jämfört svensk och kanadensisk skola rörande hur man bäst stödjer och bedömer elevers läsförståelse.
Kontakt: tfn 08-120 766 10, e-post  barbro.westlund@isd.su.se
Profilsida: https://www.su.se/profiles/bawe4410-1.188916

Praktiknära forskning

Inger Eriksson, professor, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Forskningsinriktning: Vilket lärande som möjliggörs i olika undervisningspraktiker och hur forskare och lärare kan förenas kring ett gemensamt intresse för en didaktisk och innehållsligt mera kvalificerad undervisning.
Kontakt: tfn 08-120 762 31, e-post  inger.eriksson@hsd.su.se
Profilsida: https://www.su.se/profiles/ingeri-1.188391

Maria Andrée, docent, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Forskningsinriktning: Elevers deltagande och lärande i naturvetenskaplig undervisning, vad det innebär att utveckla viss kunskap och om relationen mellan undervisning och lärande, samt elevers naturvetenskapliga lärande i laborativt undersökande arbete, vetenskaplig ledare för Stockholm teaching & learning studies (STLS).
Kontakt: tfn 08-120 765 94, e-post  maria.andree@mnd.su.se
Profilsida: https://www.su.se/profiles/marand-1.186457

Religionsämnet

Jenny Berglund, professor, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Forskningsinriktning: Olika former av religionsundervisning, speciellt islamundervisning, minoritetsreligionsundervisning, både inom och utom ramen för den statliga skolan.
Kontakt: tfn 08-674 77 81, e-post  jenny.berglund@hsd.su.se
Profilsida: https://www.su.se/profiles/jebe9474-1.367972

Caroline Gustavsson, universitetslektor och docent, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Forskningsinriktning: Hur yngre människor talar om tro och religion och vilken betydelse det kan få för religionskunskapsämnet, samt frågan huruvida religionsämnet kan uppfattas bidra till eller stjälpa uppväxande generationers förståelse för tro och religion.
Kontakt: tfn 08-120 768 16, e-post  caroline.gustavsson@hsd.su.se
Profilsida: https://www.su.se/profiles/cgust-1.184563

Samhällsorienterande ämnena

Cecilia Lundholm, professor, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Forskningsinriktning: Undervisning och lärande i olika samhällsvetenskapliga ämnen i grund- och gymnasieskolan samt högre utbildning, främst ekonomi, statsvetenskap och geografi.
Kontakt: tfn 08-16 40 42, e-post  cecilia.lundholm@hsd.su.se
Profilsida: https://www.su.se/profiles/ceci-1.190497

Maria Olson, professor, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Forskningsinriktning: Relationen mellan utbildning och demokrati och medborgarskap, samt de samhällsorienterande skolämnenas demokrati- och medborgarbildande uppdrag.
Kontakt: tfn 08-16 45 81, e-post  maria.olson@hsd.su.se
Profilsida: https://www.su.se/profiles/marols-1.190051

Skolorganisation

Mats Börjesson, professor, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Forskningsinriktning: Skolorganisation och kulturpolitik, hur organisationer skapar sig själva och sina uppgifter, och vilket idealt medborgarskap som skol- och kulturpolitiken av idag producerar.
Kontakt: tfn 08-120 762 18, e-post  mats.borjesson@buv.su.se
Profilsida: https://www.su.se/profiles/matbor-1.187804

Marianne Döös, professor, Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskningsinriktning: Organisation och ledarskap, hur ledarskap i skola och förskola kan organiseras.
Kontakt: tfn 08-16 31 59, e-post  marianne.doos@edu.su.se
Profilsida: https://www.su.se/profiles/mdoos-1.182175

Specialpedagogik

Mara Westling Allodi, professor, Specialpedagogiska institutionen
Forskningsinriktning: Tidiga insatser i förskola och skola, stöd till extremt prematurfödda barn, inkluderande lärmiljöer, specialpedagogiska insatser internationellt och i det svenska utbildningssystemet.
Kontakt: tfn 08-120 764 78, e-post  mara.allodi@specped.su.se
Profilsida: https://www.su.se/profiles/marwes-1.185647

Helena Hemmingsson, professor, Specialpedagogiska institutionen
Forskningsinriktning: Barn och ungdomar med funktionshinder eller särskilda utbildningsbehov, möjligheter och hinder för deltagande i skolan och i övergången till arbete, särskilt hur stöd till studenter med speciella utbildningsbehov utformas, genomförs och uppfattas med fokus på IKT.
Kontakt: tfn 08-120 764 29, e-post  helena.hemmingsson@specped.su.se
Profilsida: https://www.su.se/english/profiles/hhemm-1.333837

Simon Vehmas, professor, Specialpedagogiska institutionen
Forskningsinriktning: Teoretiska och etiska frågor relaterade till handikappforskning, frågor som rör ontologi samt den moraliska och politiska betydelsen av funktionsnedsättningar, etnografisk forskning kring personer med svåra intellektuella och multipla funktionsnedsättningar och vad som gör ett bra liv för dem.
Kontakt: tfn 08-120 764 68, e-post  simo.vehmas@specped.su.se
Profilsida: https://www.su.se/english/profiles/svehm-1.333871

Studie- och yrkesvägledning

Åsa Sundelin, universitetslektor, Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskningsinriktning: Studie- och yrkesvägledning som verksamhet och profession i relation till migration och karriärövergångar.
Kontakt: tfn 08-12076399, e-post: asa.sundelin@edu.su.se
Profilsida: https://www.su.se/profiles/asasun-1.185633 

Svenska som andraspråk

Monica Axelsson, professor, Institutionen för språkdidaktik
Forskningsinriktning: Tvåspråkighet med inriktning på svenska som andraspråk, nyanlända och lärande, yngre andraspråkselevers meningsskapande i naturvetenskap.
Kontakt: tfn 08-120 766 46, e-post  monica.axelsson@isd.su.se
Profilsida: https://www.su.se/profiles/maxel-1.188971

Christina Hedman, universitetslektor och docent, Institutionen för språkdidaktik
Forskningsinriktning: Skolämnet svenska som andraspråk, modersmålsundervisningens roll för elevers skolresultat, textsamtalets stöttande funktion.
Kontakt: tfn 08-120 766 90, e-post  christina.hedman@isd.su.se
Profilsida: https://www.su.se/profiles/chedm-1.189212

Utbildningshistoria och utbildningssociologi

Elisabeth Hultqvist, universitetslektor och docent, Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskningsinriktning: Skola och högre utbildning som samhälleliga institutioner med de förväntningar och användning olika sociala grupper har av utbildning, fokus på gymnasieskola och högre utbildning, där frågor om jämlikhet och lika möjligheter har analyserats.
Kontakt: tfn 08-120 763 73, e-post  elisabeth.hultqvist@edu.su.se
Profilsida: https://www.su.se/profiles/elith-1.185578

Petter Sandgren, universitetslektor, Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskningsinriktning: Historiska och utbildningssociologiska perspektiv på förhållandet mellan utbildning och social klass, med tyngdpunkt på eliter och elitutbildningar, även forskning om EU:s påverkan på svensk utbildning och forskning.
Kontakt: tfn 08-120 763 75, e-post  petter.sandgren@edu.su.se
Profilsida: https://www.su.se/profiles/pesa9231-1.284026

Vuxnas lärande

Camilla Thunborg, professor, Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskningsinriktning: Hur studenter formar och förändrar sina identiteter under högre studier, hur yrkesidentiteter formas inom hälso- och sjukvården, vad som händer med människors yrkesidentiteter vid organisationsförändringar samt i relation till ett förändrat arbetsliv.
Kontakt: tfn 08-16 39 29, e-post  camilla.thunborg@edu.su.se
Profilsida: https://www.su.se/profiles/cthun-1.181947

Yrkesutbildning

Lázaro Moreno Herrera, professor, Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskningsinriktning: Yrkeskunnande och lärande, hur lärare ska rustas för att utbilda framtidens anställda i olika industri- och serviceyrken, slöjdämnets organisering för att väcka intresse för teknik och praktisk problemlösning.
Kontakt: tfn 08-120 765 52, e-post  lazaro.moreno@edu.su.se
Profilsida: https://www.su.se/profiles/lmore-1.189966
 

Presskontakter

Lärarutbildningen

Gunilla Nordin, pressekreterare, tfn 08-16 18 70, 0732-70 43 19, e-post gunilla.nordin@su.se
 

Institutionen för pedagogik och didaktik

Solveig Hauser, tfn 08-12 07 63 42, e-post solveig.hauser@edu.su.se