Alla statliga lärosäten har ett regeringsuppdrag att ta fram en handlingsplan för att utveckla sitt arbete med jämställdhetsintegrering, det vill säga hur de ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i all verksamhet. Prioriterade områden är lika möjligheter till karriärvägar i akademin, att motverka könsbundna studieval och att förbättra studenternas genomströmning. Planen ska vara upprättad senast den 15 maj 2017 och arbetsgruppen placeras organisatoriskt under Rådet för arbetsmiljö och lika villkor.