För att bli befordrad till professor vid Stockholms universitet krävs att den sökande uppfyller vissa kriterier. Det finns dels centrala kriterier som är gemensamma för Stockholms universitet, och dels finns mer specificerade kriterier som är framtagna av varje fakultet. För humanistisk fakultet, där Johan Lundberg är verksam, är de specificerade kriterierna:

1. Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom vetenskaplig verksamhet på hög nivå och i betydande omfattning. Den sökandes vetenskapliga publikationer ska vara av hög kvalitet och ha publicerats i väl ansedda nationella och internationella tidskrifter med peer-review och/eller på väl ansedda förlag i den form som är internationellt gängse inom den aktuella disciplinen.
2. Den vetenskapliga skickligheten ska ha också visats genom att den sökande är såväl nationellt som internationellt aktiv inom området för anställningen, t. ex. i form av inbjudna föredrag, gransknings- och/eller opponentuppdrag av icke ringa omfattning.
3. Den sökande ska ha initierat samt bedriva egen aktiv forskningsverksamhet. Vidare bör den sökande ha erhållit forskningsanslag i nationell eller internationell konkurrens från forskningsråd, stiftelser, etc.
4. Den sökande ska ha visat akademiskt ledarskap och bör ha dokumenterad erfarenhet av att administrera forskning.
5. Den pedagogiska skickligheten ska vara visad genom undervisning och kursutveckling av hög kvalitet och i betydande omfattning. Undervisningen ska ha bedrivits i icke ringa omfattning på samtliga nivåer (grund nivå, avancerad nivå och forskarnivå.
6. Den sökande ska uppvisa dokumenterad erfarenhet av individuell handledning i betydande omfattning, inkluderande handledning av examensarbeten.
7. Den sökande ska uppvisa dokumenterad erfarenhet från utbildning på forskarnivå samt erfarenhet av att vara handledare för doktorander. Den sökande bör ha varit huvudhandledare för åtminstone en forskarstuderande som erhållit doktorsexamen.

Till detta kommer bland annat det centrala kriteriet:

Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller av områdesnämnden bedömts ha motsvarande kunskaper.

I Johan Lundbergs fall har universitetet gjort bedömningen att den sökande har otillräcklig meritering, framför allt avseende kriterierna 2, 4, 5 och 7, och dessutom saknar den sökande högskolepedagogisk utbildning. Johan Lundberg saknar således tillräcklig meritering vad gäller ett antal av kriterierna, och sett i sin helhet har befordran därför inte bedömts möjlig.

I Johan Lundbergs befordringsärende har två sakkunniga rekommenderat befordran till professor, medan fakultetens lärarförslagsnämnd har avstyrkt. Nu går prorektor på lärarförslagsnämndens linje, och avslår ansökan. Att ett universitet går emot de sakkunnigas rekommendation är inte vanligt, men det förekommer. De sakkunniga gör en bedömning av den sökandes meriter, och deras utlåtanden utgör sedan ett av de underlag som lärarförslagsnämnden har att tillgå vid sin samlade bedömning. Nämndens uppgift är att sätta ansökan respektive de sakkunnigas utlåtanden i relation till den tillämpning av bedömningsgrunderna och kriterierna som är vedertagen vid fakulteten och lärosätet. I arbetsordningen för Stockholms universitet framgår att en områdesnämnd utöver universitetets centrala bedömningsgrunder kan ange ytterligare kriterier för den som söker anställning som eller befordran till professor. I detta fall har universitetet följt fastställda kriterier från såväl universitetet centralt som från fakultet och funnit att Johan Lundbergs meritering inte är tillräcklig för befordran.