Beslutsprocessen för befordran vid Stockholms universitet 

När en person ansöker om befordran till professor bedöms vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Kandidaten måste klara kraven på båda områdena.

I den anställningsordning för Stockholms universitet som universitetsstyrelsen beslutat om finns riktlinjer för vad som menas med vetenskaplig eller pedagogisk skicklighet.

Vid universitetet har områdesnämnderna rätt att lägga till anvisningar när en lärare, som till exempel en professor, ska anställas eller befordras. Inom humaniora och samhällsvetenskap har den rätten delegerats till fakultetsnämnderna.

När en professor ska anställas (eller en lektor befordras till professor) ska minst två sakkunniga bedöma om kandidaten uppfyller kraven på vetenskaplig och pedagogisk skicklighet utifrån kandidatens ansökan och de anvisningar som finns från universitetet. De två sakkunniga ska vara särskilt förtrogna med ämnesområdet, och inte jobba på samma lärosäte. De får heller inte ha arbetat tillsammans med kandidaten, eller vara släkt eller vänner. De sakkunniga ska ange om kandidaten rekommenderas för befordran eller inte. 

Vid fakulteten bedömer sedan lärarförslagsnämnden, med ledning av de sakkunnigas yttrande, om kandidaten uppfyller behörighetskraven eller inte. Vid rekryteringar av professorer vägs i förekommande fall även provföreläsningar och intervjuer in. Vid befordran finns dessa komponenter normalt inte med. Nämnden föreslår till rektor om kandidaten ska befordras eller inte.

Det är rektor eller rektors ställföreträdare som fattar beslut om personen ska befordras eller inte. I det aktuella personalärendet har rektor Astrid Söderbergh Widding anmält sig jävig, eftersom hon tidigare varit kollega med Johan Lundberg vid samma redaktion och publicerat sig i tidskrifter där han varit redaktör. Därför fattar rektors ställföreträdare, prorektor Clas Hättestrand, beslut i ärendet.