Alf Sjöblom har skrivit avhandlingen ”Trygghet som handelsvara. Privat folkförsäkring i det framväxande välfärdssamhället 1900–1950” som undersöker hur den privata livförsäkringsbranschen växer fram i Sverige för drygt 100 år sedan.

Vad är politisk legitimitet och vilka krav måste ställas på globala institutioner för att de ska anses vara legitima? Det är frågor som Martin Westergren behandlar i sin avhandling ”The Political Legitimacy of Global Governance Institutions: A Justice-Based Account”.

I sin avhandling ”Molecular Hole Punching – Impulse driven reactions in molecules and molecular clusters” fokuserar Michael Gatchell på hur komplexa molekyler fragmenterar när de växelverkar med joner och hur sådana fragment kan reagera vidare i kluster med andra molekyler

Varje år delar Högskoleföreningen ut pris för mest framstående doktorsavhandling inom den humanistiska, den samhällsvetenskapliga och den naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. Vart fjärde år delas motsvarande pris också ut för en doktorsavhandling vid den juridiska fakulteten. Fakulteterna nominerar pristagarna som också har en egen programpunkt under Forskardagarna.

Mer information om Högskoleföreningen.