Forskning RadoNorm
Forskning inom ramen för RadoNorm. Foto: Stockholms universitet

 

- Men exakt hur är inte känt. Huvuduppgiften för de forskare från Stockholms universitet som medverkar i RadoNorm är att undersöka hur det hänger ihop, säger Andrzej Wojcik, vid Centrum för strålskyddsforskning (CRPR) vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW).

Start hösten 2020

Att andas in radonrik luft kan leda till lungcancer och radon är numera den näst vanligaste orsaken till lungcancer, efter rökning. Upp till hälften av den naturligt förekommande joniserande strålning som människor exponeras för utgörs av radongas. Radon bildas av radioaktivt sönderfall av naturligt förekommande uran från berggrunden. Luften i bostäder, på arbetsplatser och i gruvor kan innehålla radon.

Tvärvetenskapligt projekt

Totalt 180 miljoner kronor har beviljats till projektet, som är femårigt och tvärvetenskapligt. Från Stockholms universitet medverkar Andrzej Wojcik och Lovisa Lundholm från MBW och Karine Elihn från Institutionen för miljövetenskap (ACES).

Kartlägger riskmekanismer

RadoNorm har som mål att minska de vetenskapliga, samhälleliga och tekniska osäkerheterna vid exponering för strålning och naturligt förekommande radioaktiva material (NORM - Naturally Occurring Radioactive Materials). NORM är radionuklider av naturligt ursprung som finns i eller frisätts från industriavfall, som kan utgöra en risk för arbetare, allmänheten och miljön.