Institutionen för numerisk analys och datalogi (Nada) vid Stockholms universitet har fram till 2017-12-31, tillsammans med Kungliga Tekniska högskolan (KTH), bedrivit forskarutbildning i ämnet datalogi. Stockholms universitets del av programmet har under senare år haft få doktorander och handledare. KTH-delen var mycket större och därmed erbjöds en god miljö även för SU:s forskarstuderande. 

Utbildningarna har nu utvärderats separat av UKÄ och forskarutbildningen vid Stockholms universitet fick ifrågasatt kvalitet medan utbildningen vid KTH fick omdömet hög kvalitet. Den kritik som framförs mot universitetets utbildning handlar bland annat om avgränsningen av forskarutbildningsämnet, den systematiska uppföljningen av handledarnas kompetens samt kursinnehållet.  

Vicerektor Henrik Cederquist kommenterar UKÄ:s beslut och förklarar hur universitetet arbetat med denna utbildning:

– Det är aldrig trevligt att från UKÄ få omdömet ifrågasatt kvalitet för en utbildning. Grundorsaken till många av de brister som UKÄ nu lyfter i sitt beslut är att Stockholms universitet haft en alldeles för liten egen del av den med KTH gemensamma forskarutbildningsmiljön. Detta har tidigt uppmärksammats av den Naturvetenskapliga fakulteten och vi flyttade därför Nadas verksamhet och personal till den Matematiska institutionen den 1 januari 2018. Vi arbetar nu intensivt med rekrytering av lärare till den Matematiska institutionen och med en process som syftar till att ta fram ett förslag till ett nytt forskarutbildningsämne inom matematiken. Områdesnämnden för naturvetenskap beslutade också vid sitt möte 2018-05-30 att lägga ned forskarutbildningsämnet datalogi. Universitetet kommer därför inte att skicka in någon åtgärdsredovisning till UKÄ. I dagsläget finns inga aktiva doktorander inom datalogi och berörd personal arbetar alltså sedan ett halvår tillbaka vid den Matematiska institutionen. Vi räknar med att ha det nya forskarutbildningsämnet på plats under hösten, säger Henrik Cederquist.