Doktoranderna har rika möjligheter till samarbeten med andra universitet. Till exempel samarbetar institutionen med Uppsala universitet och ger gemensamma kurser, doktoranddagar och har en samordnad antagning.

– För tio år sedan gjordes bedömningen att ett sådant samarbete med Uppsala skulle stärka våra möjligheter att ge högkvalitativa kurser på forskarutbildningen och ge både handledare och doktorander tillgång till en rikare forskningsmiljö. Forskarskolan har fungerat mycket väl, säger prefekt Jens Ljunggren.

Samtidigt som de kompetenta och aktiva handledarna på institutionen ses som en styrka för forskarutbildningen har bedömargruppen synpunkter på jämställdheten inom handledargruppen, där bara en av tre är kvinna. Historiska institutionen arbetar för att öka jämställdheten inom kollegiet. 

– Det handlar om att vara tydlig och att skapa en medvetenhet om frågan samt att följa upp beslut och rutiner. Till exempel gäller det att uppmuntra och stödja kvinnor att söka docentur eller befordran till professor, att eftersträva jämställdhet när det gäller fördelning av handledaruppdrag och att genomföra årliga lönekartläggningar, säger Jens Ljunggren. 

Ställföreträdande prefekt Elisabeth Elgán säger att den mest fruktbara lärdomen från granskningen är att Historiska institutionen gör rätt.

– Det är bra att få en bekräftelse på det. Sen finns det alltid saker att jobba på och där är vi och UKÄ överens om att våra doktorander får möta våra alumner allt för sällan och att vi behöver anstränga oss för att få ett jämställt handledarkollegium, säger Elisabeth Elgán.

Allt fler doktorander blir klara med utbildningen inom avsatt tid. Det finns tydliga strukturer för själva avhandlingsskrivandet och processen fram till disputationen följs upp på ett bra sätt, menar bedömargruppen. Institutionen kan bli bättre på att följa upp hur det går för doktoranderna senare i yrkeslivet och att återkoppla sådana erfarenheter till utbildningen.

 

Länk till UKÄs information om utvärderingen.