Vid institutionen finns en aktiv och livlig seminariemiljö som kommer doktoranderna till godo, och ett samarbete med Lunds och Uppsala universitet har inletts. Detta ser UKÄ som betydelsefullt eftersom doktoranderna i ämnet är få och befinner sig på olika stadier i sina studier. Handledarna är aktiva forskare med goda nationella och internationella nätverk, skriver UKÄ, och deltagande i sådana nätverk är också värdefullt för doktoranderna. En brist var att inte alla handledare hade genomgått grundläggande handledarutbildning, men detta håller på att åtgärdas.

– Vi ser det som positivt att UKÄ uppmärksammat det utvecklingsarbete som sedan ett par år tillbaka är inlett och som bland annat innebär att vi har bättre strukturer och rutiner för planering, målsättning och uppföljning av forskarutbildningen, säger prefekt Annika Olsson.

Uppföljningen av de individuella studieplanerna och innehållet i den allmänna studieplanen får beröm av UKÄ. Dock anges att den systematiska uppföljningen kan förbättras i andra hänseenden, bland annat för att identifiera kvalitetsförbättrande åtgärder i forskarutbildningsmiljön.

UKÄ:s bedömningar bygger på en självvärdering som institutionen arbetat fram. Detta arbete i sig har varit värdefullt för institutionen.

– Ett av de största värdena för institutionen som helhet, och inte enbart religionshistoria, är att en fördjupad analys av pågående verksamhet genomförs, och att utvecklingsområden identifieras. Det har också inneburit att vi fördjupat samarbetet mellan institutionens tre forskarutbildningsämnen: etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, säger Annika Olsson.

Läs UKÄ:s beslut.