I UKÄ:s utvärdering framgår att det vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet, finns en stark forskningsmiljö inom litteraturvetenskap som kommer doktoranderna till godo. Handledarna är aktiva forskare inom olika perspektiv och frågeställningar inom ämnet, och de publicerar sig också brett både nationellt och internationellt.

– UKÄ:s bedömning utgår från den självvärdering som vi skrev, för oss har det varit kvalitetsutvecklande att ”nagelfara” den utbildning som vi ger, säger Thomas Götselius, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet.

”Trestegsraket” introducerar doktorander

När doktoranderna påbörjar utbildningen introduceras de genom en väl genomtänkt trestegsraket, enligt utvärderingen. Steg ett är en institutionsgemensam introduktionsdag där doktoranderna får information om regelverk, arbetsplatsen, studiesociala och administrativa stödfunktioner och doktorandkåren. Steg två är ett särskilt möte mellan studierektor och nyantagna doktorander och slutligen rör det sig om ett möte mellan doktoranden och handledarna.

– Bedömarna påpekar att det är en brist vi har är att ha en stor valfrihet när det gäller kurserna inom utbildningen. Denna svaghet identifierade vi själva när vi skrev självvärderingen. Därför har vi redan påbörjat ett utvecklingsarbete när det gäller detta, säger Thomas Götselius. 

Han ser det även som positivt att UKÄ uppmärksammar att institutionen använder de individuella studieplanerna för att följa upp och säkra progressionen i doktorandernas studier. Nu pågår en översyns hur institutionen än tydligare kan koppla planerna till examensmålen för utbildningen.

– Vi uppskattar att UKÄ uppmärksammar att våra doktorander tilldelas en mentor när de ska börja undervisa likaså vårt arbete med att minska sjukskrivningstalen för doktorander, säger Thomas Götselius.

Läs UKÄ:s beslut.